Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2008:2

(2008-03-13)

Bakgrund

Licenshavaren har varit anställd som aktiemäklare vid värdepappersenheten i ett institut. Licenshavaren registrerades den 17 december 2001 som innehavare av licens hos SwedSec.

Institutet har den 26 maj 2005 anmält att licenshavarens anställning upphört men att det inte haft samband med att han agerat i strid med SwedSecs regelverk. Med anledning av att anställningen har upphört är licenshavarens licens för närvarande vilande.

SwedSec har gjort gällande att licenshavaren under sin tid hos institutet ägnat sig åt egna affärer i en omfattning som äventyrat hans privatekonomi och med hänsyn härtill brutit mot Svenska Fondhandlareföreningens regler.

Licenshavaren har bestritt att han gjort sig skyldig till något som kan föranleda disciplinpåföljd. Han har begärt muntlig förhandling hos disciplinnämnden för det fall att påföljden inte bedöms kunna stanna vid en erinran.

Överväganden

Enligt Svenska Fondhandlareföreningens Regler om affärer med finansiella instrument och valuta m.m. gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut samt av deras närstående (avsnitt 4) får ingen anställd i ett värdepappersinstitut göra affärer med finansiella instrument och valuta i en sådan omfattning att det finns risk för att den egna ekonomiska ställningen därigenom äventyras.

Av utredningen framgår att det hos institutet under den aktuella tiden funnits två aktiemäklare av vilka licenshavaren var den ene samt att båda dessa mäklare gjort synnerligen omfattande värdepappersaffärer för egen del, särskilt i derivat, av vilka en del lett till betydande förluster.

Licenshavaren har i ärendet anfört att han helt följt de regler som gäller om anmälan av egna affärer till arbetsgivaren samt att han varit noga med att balansera sina positioner för att söka minska riskerna. Han har hänvisat till att han innehar certifikat som optionsexpert och gjort gällande att han haft kompetens att hantera sina derivatpositioner på ett sådant sätt att riskerna väsentligt begränsades.

Finansinspektionen har den 17 oktober 2005 efter undersökning av institutets värdepappersrörelse funnit att allvarliga brister förelegat men att de inte var av sådan art och omfattning att skäl förelåg att meddela någon sanktion. Under rubriken Anställdas affärer anförde inspektionen följande.

”Institutet ska enligt Finansinspektionens föreskrifter ha regler för anställdas och närståendes egna affärer med finansiella instrument. Av institutets regler framgår att anställda inte får inlåta sig i spekulationsaffärer i bl.a. värdepapper i sådan omfattning att den anställdes privatekonomi kan äventyras.

Finansinspektionen har vid sin undersökning funnit att institutets två mäklare bedrivit en omfattande handel i värdepapper, huvudsakligen i derivat. Mäklarna var, räknat utifrån courtage, institutets största kunder. Handeln resulterade under sommaren 2004 i omfattande finansiella förluster för mäklarna. Samtidigt som detta skedde led dessutom ett flertal av mäklarnas kunder stora förluster i sina värdepappersaffärer. Mäklarnas affärer har i enlighet med Finansinspektionens och institutets regelverk anmälts internt i institutet. Institutet har uppgett att de anmälda affärerna inte föranlett någon åtgärd från institutets sida.

Det kan enligt Finansinspektionens bedömning inte anses vara förenligt med en sund värdepappersrörelse att ansvarig personal tillåts bedriva en omfattande och riskfylld värdepappershandel. Ett skäl till detta tydliggörs i det aktuella fallet, där mäklarnas förluster sannolikt bidrog till den handlingsförlamning som uppstod i värdepappersrörelsen. Vad gäller institutets agerande gör Finansinspektionen bedömningen att det fanns sådana för institutet kända omständigheter – omfattande handel i en komplicerad och riskfylld placeringsform – som rimligen borde föranlett en uppföljning. Även här har således institutet brustit i kontrollen och uppföljningen av riskerna i verksamheten.”

Av utredningen framgår att licenshavarens egna affärer har haft en exceptionellt stor omfattning för en anställd i ett värdepappersinstitut. Som både Finansinspektionen och SwedSec anfört är det påfallande att de båda mäklarna courtagemässigt utgjorde institutets största kunder. Det är vidare klarlagt att licenshavaren – i samband med börsfallet sommaren 2004 – övertrasserat sitt depåkonto och föranlett institutet att avveckla vissa pantinnehav. Även om man beaktar att antalet transaktioner får antas ha haft samband med den strategi som licenshavaren tillämpat för att begränsa förlustriskerna, är det enligt disciplinnämndens mening uppenbart att hans affärer haft en omfattning och inriktning som strider mot syftet med Svenska Fondhandlareföreningens ovannämnda regler. Som nämnden ser saken är det helt oacceptabelt att en aktiemäklare tillåts göra egna affärer av denna omfattning. Liksom SwedSec vill disciplinnämnden framhålla att licenshavaren själv har ansvar för att hans egna affärer följer gällande regler.

Å andra sidan måste också beaktas att den aktuella regeln är allmänt hållen och lämnar utrymme för subjektiva bedömningar. Svenska Fondhandlareföreningens regler bör visserligen antas ha till syfte att säkerställa inte bara att de anställda inte riskerar sin privatekonomi utan också att deras egen handel begränsas så att den står i rimlig proportion till den bedrivna värdepappersrörelsen. Den regel som här är aktuell täcker emellertid efter orden inte den senare aspekten.

Licenshavarens uppgift att han genomgående följt reglerna om anmälan av egenaffärer har lämnats obestridd. Det är visserligen utrett att hans affärer lett till betydande förluster, men trots att en omsorgsfull utredning gjorts genom SwedSecs försorg blir det till sist en subjektiv bedömning om man skall kunna säga att han äventyrat den egna ekonomiska ställningen. Av utredningen framgår att institutet i samband med kreditprövningar haft full insyn i hans privatekonomi. Institutet har inte ansett att hans egenaffärer stred mot det tillämpliga regelverket och är såvitt framgår av handlingarna alltjämt av denna uppfattning. Vid sådana förhållanden anser sig disciplinnämnden inte böra ingripa med strängare disciplinär påföljd gentemot licenshavaren än en erinran.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%