Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2008:4

(2008-10-15)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd i ett till SwedSec anslutet företag sedan 1998 och sedan november 2005 chef för mäkleriet inom affärsområdet Private Banking. Han licensierades av SwedSec den 19 november 2001.

Institutet har den 10 juli 2008 till SwedSec anmält misstanke om att licenshavaren gjort sig skyldig till överträdelse av bankens interna regelverk. Med hänvisning till Institutets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har vidgått vad som åberopats av institutet och SwedSec.

I ärendet har den 14 oktober 2008 muntlig förhandling ägt rum, varvid SwedSec företrätts av f.d. börschefen Lars Bredin och verkställande direktören Margareta Carlsten samt licenshavaren varit personligen närvarande. Dessutom har institutets compliance officer varit närvarande.

Överväganden

Institutet har i sin anmälan anfört i huvudsak följande.

Vid utgången av juni månad 2008 uppmärksammades att ett negativt resultat uppkommit i det handelslager av aktier som licenshavaren haft tillstånd att utnyttja för att underlätta utförandet av kundorder. Den närmare utredningen visade att förlusterna i allt väsentligt hänförde sig till att licenshavaren varje handelsdag i juni månad 2008 köpt och/eller sålt Volvo B-aktier utan uppdrag från kund. Resultatet av dessa affärer fick bäras av institutet.

Upprinnelsen till det inträffade var att licenshavaren vid handelns slut den 29 maj 2008 av misstag eller försummelse blivit sittande med 20.500 Volvo B-aktier som inte täcktes av kundorder. I stället för att omgående avyttra posten köpte han följande dag ytterligare 10.000 aktier av samma slag i syfte att försöka återvinna förlusten på innehavet. Med samma avsikt fortsatte han sedan förvärv av Volvoaktier under varje handelsdag i juni, vilket – med hänsyn till kursnedgången i aktien – ledde till en samlad förlust för institutet på ca 900.000 kronor.

Genom förfarandet har licenshavaren åsidosatt institutets interna regelverk, vari anges att en mäklare endast får göra affärer över handelslagret som ett led i utförandet av kundorder. Med hänsyn till affärernas omfattning anser institutet att licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. För sin försummelse har licenshavaren av institutet erhållit en skriftlig erinran.

Licenshavaren har berättat följande.

Vid den aktuella tiden var han överhopad av arbetsuppgifter och hårt pressad av kunder till följd av fallande börskurser. Institutets analytiker hade rekommenderat köp av Volvoaktier och många av licenshavarens kunder hade följt rekommendationen och dragit på sig betydande förluster. Han räknade med att kunna ”handla sig ur” positionen och på så sätt ordna upp allt. Den negativa utvecklingen på marknaden fortsatte emellertid och han gjorde misstaget att inte genast stänga sin position och anmäla saken för sin chef. När han till sist gjorde detta, hade förlusten på hans Volvoaffärer stigit till ca 900.000 kronor. Hans försummelse har dock inte gått ut över någon kund och inte syftat till vinning för honom själv, och han har förklarat sig villig att täcka den skada han vållat sin arbetsgivare.

Liksom SwedSec finner disciplinnämnden klarlagt att licenshavaren brutit mot institutets interna regelverk i de avseenden banken anmält. Han har därmed allvarligt och genom upprepat handlande avseende ett stort antal affärer åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Med hänsyn till vad som i ärendet upplysts om den följd av år av klanderfri tjänst som licenshavaren har bakom sig, om den pressade arbetssituation han vid den aktuella tidpunkten befann sig i och om att han själv – om än sent – anmält saken till sin chef anser disciplinnämnden liksom SwedSec att påföljden kan stanna vid varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%