Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2008:5

(2008-12-18)

Bakgrund

Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november 2001 och registrerades som licenshavare den 10 januari 2002.

Institutet har till SwedSec anmält att licenshavaren åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har i huvudsak vitsordat vad institutet har anfört. Han har överlämnat åt disciplinnämnden att bedöma frågan om disciplinpåföljd.

På framställning av disciplinnämnden har OMX Nordic Exchange Stockholm AB (”börsen”) yttrat sig i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

För värdepappersinstitut som i likhet med institutet är medlemmar vid börsen gäller börsens regelverk Norex Member Rules (NMR).

I punkt 4.6.1 NMR föreskrivs följande:

”Order som läggs i Orderboken, Automatiskt matchade avslut och Manuella avslut skall återspegla det aktuella marknadsvärdet av ifrågavarande Instrument samt utgöra verkliga Order och Avslut.

Med ”Aktuellt marknadsvärde” för Avslut avses kurser som vid en samlad bedömning återspeglar gällande kurssättning på ifrågavarande instrument. Vid fastställande av aktuellt marknadsvärde skall Norexbörs (-erna) bland annat beakta ändringar i kurssättningen för Instrumentet under den aktuella Börsdagen och föregående Börsdagar, Instrumentets volatilitet, allmänna förändringar i kurssättningen för jämförbara Instrument samt, i förekommande fall, andra särskilda villkor som hänför sig till Avslutet.

En Order avspeglar inte aktuellt marknadsvärde om Ordern lagts i Orderboken till en kurs som inte skulle kunna utgöra det aktuella marknadsvärdet för motsvarande Avslut. Orderns giltighetstid måste beaktas vid fastställande av Orderns kurs.”

Av utredningen i ärendet framgår följande.

Den 4 februari 2008 erhöll licenshavaren en order från en kund att köpa 10.000 aktier i ett bolag (”Bolaget”) vars aktier var upptagna till handel på First North vid börsen. Ordern avslutades direkt avseende 8.000 aktier som förvärvades till en snittkurs om SEK 4,89. Återstoden av ordern låg kvar med en limit på SEK 5,50.

En timme senare ringde kunden på nytt upp licenshavaren och lämnade en säljorder på 25.000 aktier i Bolaget för sin frus räkning med en limit på SEK 7,50. Licenshavaren placerade ordern i First Norths orderbok. Mindre än en timme senare ringde kunden igen och bad att få lägga in en säljorder om ytterligare 9.000 aktier i bolaget för SEK 7,50. Vid det första av dessa samtal angav kunden att han var medveten om att det var en ”dum” kurs. Vid det andra samtalet nämnde kunden ytterligare att han ”kanske hade en kille i Skövde” som skulle kunna köpa.

Försäljningen av de 25.000 aktierna avslutades inom en timme efter orderläggningen genom att en mäklare vid ett annat värdepappersinstitut accepterade ordern. Föregående avslut hade skett till kursen SEK 5,10 och kursavvikelsen var således över 45 % i förhållande till senaste betalkurs och över 40 % i förhållande till bästa säljkurs vid orderläggningstillfället. Börsen beslöt att makulera avslutet på SEK 7,50 beträffande de 25.000 aktierna under hänvisning till punkt 5.7.3 NMR, vilken bestämmelse ger börsen rätt att makulera ett avslut som uppenbart utgör en överträdelse av NMR. Makuleringen meddelades licenshavaren omkring en kvart efter avslutet. Säljordern avseende de 9.000 aktierna ledde inte till avslut.

Genom beslut den 2 september 2008 (nr 2008:10) av börsens disciplinnämnd har det värdepappersinstitut som accepterade ordern beträffande de 25.000 aktierna ålagts disciplinpåföljd i form av vite för överträdelse av punkt 4.6.1 NMR, varjämte den ansvarige mäklaren meddelats varning. Genom särskilt beslut har SwedSecs disciplinutskott förklarat att detta beslut skall betraktas som en varning för mäklaren även enligt SwedSecs regelverk. Någon framställning om disciplinpåföljd från börsens sida gjordes inte beträffande Institutet eller licenshavaren.

I förevarande ärende har SwedSec anfört:

Som börsens disciplinnämnd understrukit i det nyssnämnda ärendet är punkt 4.6.1 NMR av stor betydelse för förtroendet för börsens verksamhet men också delvis svårtolkad. Frågan gäller i detta ärende huruvida inläggningen av säljordern skall bedömas på samma sätt som accepterandet genom köpordern. Även om det klandervärda avslutet kommit till stånd genom accepten, utgjorde säljordern, som SwedSec ser det, en nödvändig förutsättning för avslutet. Enligt SwedSecs mening åligger det mäklaren/licenshavaren att alltid bedöma huruvida hans eller hennes order på ett rimligt sätt speglar marknadsvärdet på det finansiella instrumentet. En säljorder så högt över senaste betalkurs borde ha lett till närmare eftertanke. Med hänsyn till vad som upplysts om förhållandena i det aktuella fallet anser SwedSec att licenshavarens orderläggning inte är försvarbar. Det förhållandet att den låg inom befintlig spread medför ingen annan bedömning. SwedSec anser alltså att licenshavaren brutit mot punkt 4.6.1 NMR. Överträdelsen kan inte bedömas som ringa eller ursäktlig.

SwedSec anser vidare att licenshavaren – i vart fall sedan han underrättats om börsens makuleringsbeslut – bort rapportera saken internt. Det får dock anses i någon mån förmildrande för licenshavaren att institutets interna regelverk enligt vad som framkommit inte var anpassat till gällande externa regler.

Börsen har i sitt yttrande bl.a. anfört:

Inför börsens anmälan till dess disciplinnämnd övervägde börsen om även institutet skulle anmälas till nämnden. Det stod då helt klart för börsen att den order som institutet genom licenshavaren lagt in i handelssystemet inte överensstämde med reglerna i punkt 4.6.1 NMR och således innebar en klar regelöverträdelse. Institutets order var felaktig eftersom den låg långt från marknadspriset, men det föreföll inte sannolikt att den skulle leda till avslut. Det andra värdepappersinstitutets mäklare visste emellertid när han lade sin order att den skulle leda till avslut. Vid en samlad bedömning kom börsen med viss tvekan – och med den kännedom börsen då hade om de faktiska omständigheterna – fram till att institutets överträdelse av reglerna inte var så allvarlig att den motiverade en anmälan till disciplinnämnden.

Till bilden hör även att det vid den tiden inte var ovanligt att börsen kunde hitta ordrar i systemet som låg så långt utanför gällande spreadar att det inte var sannolikt att dessa skulle kunna leda till avslut. Möjligheten finns även att i systemet ge inlagda order en tidslimit på upp till 90 dagar. Börsen reagerar ofta på kraftigt avvikande order genom att per telefon ta kontakt med ansvariga mäklare och på sätt justera felaktigheter.

I SwedSecs ärende har det dock framkommit att licenshavaren tycks ha känt till att hans kund redan hade en köpare/bekant och att således ett avslut var att förvänta på den angivna nivån. Hade börsen haft kunskap om dessa omständigheter vid sin bedömning hade börsen anmält såväl institutet som licenshavaren till sin disciplinnämnd.

I juni 2008 har börsen infört tekniska handelsspärrar för att förhindra att kraftigt avvikande order av misstag eller genom feltryckningar kommer in i handelssystemet. Regelverket NMR har dock inte ändrats utan medlemmar och mäklare är alltjämt skyldiga att säkerställa att ordrar som läggs i handelssystemet återspeglar marknadsvärdet.

Licenshavaren har i ärendet bl.a. anfört:

Han var ansvarig för den berörda kunden sedan 2004 och kände denne väl. Kunden var oerhört affärsvillig och närmast att betrakta som en day-trader. Hans affärer var raka och utan oklarheter. Han var väl förtrogen med det aktuella bolaget, som han flera gånger sagt sig diskutera med sina aktieintresserade vänner.

Den 4 februari 2008 var en intensiv affärsdag med mycket att göra. Det var inget ovanligt att kunden hade både köp- och säljorder i samma aktie. Licenshavaren reagerade inte över skillnaden i aktuell köp-/säljkurs, beroende på att det fanns säljorder i orderboken till högre kurs än kundens. Mindre bolag med svag likviditet i börshandeln har ofta stora skillnader mellan köp- och säljkurser. Uppgiften om att en bekant kunde vara intresserad köpare lät han passera som socialt småprat.

När licenshavaren på begäran kontaktade börsen fick han besked om att hans order lett till avslut till den högre kursen, vilket avslut makulerats på grund av kursavvikelsen. Licenshavaren fann samtalet olustigt och avslutade det snabbt. När han senare hos börsen efterlyste närmare skäl för makuleringen, fick han bara svaret att det inte såg bra ut med avslut på den kursen. Om han inte uppfattat beskedet från börsen som lugnande, hade han självklart anmält saken för sin chef.

Hösten 2007 präglades av stora förändringar i regelverken till följd av EUs MiFID-direktiv. Detta medförde omfattande arbete och omställningsproblem för mäklarna. Därtill kom SwedSecs krav på kunskapsuppdatering. Tyvärr genomgick han inte detta test före den 4 februari. Om så varit fallet, hade han genast anmält sitt samtal med börsen för sin närmaste chef och därmed undgått detta ärende.

Disciplinnämnden får för egen del anföra följande:

Enligt SwedSecs regelverk kan disciplinnämnden, förutom att meddela beslut om återkallelse av en licens vilket i detta fall saknar aktualitet, meddela varning eller, som den lindrigaste sanktionen, meddela erinran. Disciplinnämnden behöver dock inte meddela någon påföljd utan kan beroende på omständigheterna avstå från detta.

Både ordern beträffande de 25.000 aktierna och den ytterligare ordern i fråga om de 9.000 aktierna innebar ett åsidosättande av de förut redovisade reglerna i punkt 4.6.1 NMR. Med hänsyn till att NMR utgör börsens regelverk kan nämnden dock inte underlåta att beakta att börsen tydligen vid den aktuella tiden inte betraktade en order av detta slag som i sig så allvarlig att den borde kunna föranleda disciplinpåföljd, när det inte var sannolikt att ordern skulle leda till avslut. Med hänsyn härtill anser nämnden inte att licenshavaren bör åläggas disciplinpåföljd för att han lagt in ordern på de 25.000 aktierna i systemet. Det kan nämligen inte anses visat att vad som från kundens sida förekom före den ordern gav licenshavaren underlag för bedömningen att det var sannolikt att ordern skulle leda till avslut.

Före ordern avseende de 9.000 aktierna hade emellertid licenshavaren upplysts om att kunden sannolikt redan hade en köpare till den avvikande kursen. Härav borde licenshavaren ha dragit den slutsatsen att ett avslut sannolikt skulle komma att äga rum. Med hänsyn härtill anser sig disciplinnämnden inte kunna avstå från att ålägga disciplinpåföljd. Detta gäller även med beaktande av att något avslut med anledning av denna order i verkligheten inte kom till stånd.

Enligt institutets interna regelverk skulle anmälan göras till Compliance Officer eller annan därtill utsedd person samt till närmaste chef, om det efter det att ett affärsuppdrag utförts uppkom misstanke om otillbörlig kurspåverkan. Kundens uppgift i anslutning till ordern avseende de 9.000 aktierna att han sannolikt hade en köpare, i förening med den starkt avvikande kursen, kunde ge anledning att misstänka otillbörlig kurspåverkan inte bara när det gällde denna order utan även när det gällde den tidigare ordern beträffande de 25.000 aktierna. Detta gäller särskilt som börsen makulerat det avslut som grundade sig på denna order. Man måste ha viss förståelse för att licenshavaren i den forcerade miljö som präglar mäklarverksamheten inte gjorde några närmare reflektioner om detta. Med hänsyn till vikten av att de aktuella bestämmelserna iakttas anser disciplinnämnden dock att även licenshavarens underlåtenhet att anmäla misstanken bör föranleda disciplinpåföljd.

På grund av det anförda bör licenshavaren meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%