Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2009:6

(2009-05-20)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd på ett till SwedSec anslutet institut i Stockholm. Han licensierades hos SwedSec den 2005-03-21.

Institutet har den 4 mars 2009 anmält att licenshavaren vid tre tillfällen sålt aktier i strid med den s.k. enmånadsregeln och att han vidare rapporterat egna affärer senare än som föreskrivits.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec hemställt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har inte yttrat sig till disciplinnämnden men har under ärendets förberedande behandling yttrat sig till SwedSec.

Överväganden

Både enligt Svenska Fondhandlareföreningens regler och enligt institutets interna regelverk gäller att de finansiella instrument som en anställd förvärvar måste behållas i en månad innan de får avyttras, såvida de inte avyttras med förlust. Av utredningen framgår att licenshavaren vid tre tillfällen avyttrat aktier i ett annat institut som han innehaft under kortare tid än en månad med vinst.

Licenshavaren har förklarat att det inträffade berodde på en felräkning, eftersom han utgått från att det varit fråga om förlustaffärer. Med hänsyn till att vinsten i samtliga fall var tämligen obetydlig och till att licenshavaren vid den aktuella tiden sammantaget gjort en förhållandevis betydande förlust på affärer i aktien saknas anledning att ifrågasätta denna uppgift från hans sida.

Såväl enligt Svenska Fondhandlareföreningens regler som enligt institutets interna regelverk gäller vidare att anställda omedelbart skall anmäla egna affärer på värdepappersmarknaden till arbetsgivaren. I ärendet är klarlagt att licenshavaren först den 20 februari 2009, i samband med att med att institutet i februari 2009 begärde in en årlig bekräftelse från samtliga anställda över deras egna och närståendes transaktioner under 2008, anmälde 49 affärer för egen räkning under perioden april 2008–februari 2009.

Överträdelserna av enmånadsregeln kan med hänsyn till omständigheterna inte anses vara allvarligare än att påföljden skulle kunna stanna vid en erinran. Härtill kommer emellertid den försummade anmälningsskyldigheten. Även med beaktande av att det inträffade inte lett till någon skada och av att licenshavaren själv gav till känna sina misstag anser disciplinnämnden – med hänsyn till vikten av att reglerna om egna affärer respekteras – att det inträffade bör föranleda en varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%