Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2009:8

(2009-09-21)

Bakgrund

Licenshavaren har varit anställd som rådgivare i ett institut avseende privatpersoners och mindre företags placeringar i finansiella instrument. Institutet är anknutet ombud till ett till SwedSec anslutet företag.

Licenshavaren licensierades hos SwedSec den 20 november 2007. Hans anställning upphörde den 13 februari 2009. I anslutning till detta gjordes en genomgång av dokumentationen av hans kundkontakter vilket föranlett Institutet att göra anmälan till SwedSec, varvid Institutet anfört att Licenshavarens dokumentation varit mycket bristfällig och i stor utsträckning helt saknats. Med hänvisning till Institutets anmälan har SwedSec hemställt att Licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har medgett vissa brister i fråga om dokumentationen men gjort gällande att dessa inte är tillräckliga för att han skall kunna åläggas disciplinpåföljd.

I ärendet har muntlig förhandling ägt rum den 14 september 2009, varvid Licenshavaren har varit personligen närvarande tillsammans med sina ombud advokaten Alf-Peter Svensson och jur.kand. Bodil Stein samt SwedSec företrätts av f.d. börschefen Lars Bredin och verkställande direktören Margareta Carlsten. Dessutom har från Institutets sida företagets compliance officer varit närvarande.

Överväganden

Till utveckling av grunderna för anmälan har Institutet i huvudsak anfört följande. I anslutning till att den nya lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden trädde i kraft hade det inom Institutet tagits fram dokument som skulle användas vid rådgivning, riktlinjer hade utarbetats för hur den skulle gå till och information hade lämnats om de krav som ställdes på rådgivarna som anknutna ombud till Institutet. Det fanns vidare krav på att kundmöten skulle registreras i Institutets web-system och därigenom kunna bli föremål för stickprovskontroll. Licenshavaren har inte registrerat kundmötena enligt dessa direktiv och stickprovskontrollen har fått göras med utgångspunkt i kundakter som anvisats av honom. Därvid framkom brister i dokumentationen av rådgivningen och Licenshavaren uppmanades att vidta förbättringar. Trots detta har han fortsatt att bryta mot lagen om värdepappersmarknaden, lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, Finansinspektionens föreskrifter och koncernens interna riktlinjer. Bristerna har inneburit att de nya rådgivarna fått vända sig till kunderna med frågor om gjorda investeringar.

Licenshavaren har bestritt att han systematiskt brutit mot de lagar och förordningar som gällde inom hans verksamhetsområden samt att han systematiskt skulle ha brutit mot Institutets interna riktlinjer. Han har som nämnts medgett vissa brister i fråga om kravet på dokumentation men har bestritt att han grovt åsidosatt detta krav eller kravet på inhämtande av information om kunden.

På grundval av den utredning som Institutet verkställt står det klart att Licenshavaren i viss utsträckning brutit mot kravet på dokumentation. I ärendet föreligger emellertid oklarhet när det gäller bristernas omfattning. Delvis sammanhänger denna med att någon samlad genomgång av de kundakter och andra dokument som Licenshavaren hade eller borde ha haft att överlämna inte ägde rum i samband med att han slutade sin anställning hos Institutet. På grundval av de uppgifter som Licenshavaren och Institutet har lämnat står det också klart att Institutets system inte helt och hållet var anpassade till privatrådgivning och att särskilda svårigheter förelåg när en kund som erhållit rådgivning i ett ärende om tjänstepension remitterades till Licenshavaren för privatekonomisk rådgivning, eftersom kunden då redan fanns inlagd i Institutets system på ett sätt som inte alltid var åtkomligt för Licenshavaren. Slutligen har framkommit att, i den mån kunder som Licenshavaren biträtt gjort egna affärer, dessa i viss utsträckning förefaller att ha registrerats på Licenshavaren.

Med hänsyn till vikten av att kravet på dokumentation tillgodoses finner disciplinnämnden att Licenshavaren skall åläggas disciplinpåföljd. Oklarheten om bristernas omfattning leder emellertid till att det inte finns underlag för strängare påföljd än varning.

Disciplinnämnden meddelar Licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%