Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2009:11

(2009-09-22)

Bakgrund

Licenshavaren anställdes i april 2007 som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Anställningen upphörde den 20 februari 2009. Han licensierades hos SwedSec den18 januari 2002.

Institutet har den 24 oktober 2008 underrättat SwedSec att Licenshavaren handlat på ett sådant sätt att bolaget har skälig anledning att anta att agerandet kan medföra disciplinpåföljd enligt SwedSecs Regelverk. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec hemställt att Licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har bestritt att han har gjort sig skyldig till någonting som kan föranleda disciplinpåföljd.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Övervägande

I ärendet är utrett att Licenshavaren under perioden maj–oktober 2008 på arbetstid lagt ett stort antal ordrar avseende två depåer, tillhörande hans syster. Han hade ingen skriftlig fullmakt från systern, och inte heller fanns någon dokumentation eller inspelade telefonsamtal avseende uppdragen. Själva orderläggningen hade tillgått så att Licenshavaren från sin dator på arbetsplatsen med användande av systerns användarnamn och lösenord lagt ordrar i marknaden. Detta förfarande hade han enligt egen uppgift – med ett undantag – bara tillämpat för systerns affärer.

I en fördjupad utredning föranledd av synpunkter från Licenshavarens sida har framkommit att handeln på en av systerns depåer under perioden den 22 mars 2007–den 22 oktober 2008 omfattat sammanlagt 2.243 delavslut.

I Institutets personalhandbok (under punkt 5 Etiska regler) anges att en arbetstagare inte själv får handlägga affär där han själv eller närstående är part. I bolagets Intressekonfliktpolicy (under punkt 4.1) anges att identifiering och rapportering av faktiska eller potentiella intressekonflikter är alla anställdas ansvar. Som SwedSec framhållit får det anses att det uppkom en intressekonflikt för Licenshavaren i samband med att han utförde affärer för sin systers räkning. Med hänsyn till den betoning i Institutets regler som har gjorts av ansvaret för att rapportera och identifiera intressekonflikter anser nämnden att Licenshavaren med överordnad chef eller compliance-enheten borde ha diskuterat lämpligheten av att vara mäklare för systern. Hans underlåtenhet i detta avseende kan inte undgå att påverka synen på vad som i övrigt ligger honom till last.

Enligt Institutets interna regler (punkterna 5 och 6 Arbetsrutiner Mäklargruppen) kan orderläggning ske på två sätt, antingen av kunden själv via bolagets orderläggningssida på internet eller via bandad telefonkontakt med företagets mäklare. Licenshavaren har vidgått att han i stället tagit emot de aktuella uppdragen på sin mobil eller vid personliga sammanträffanden och därefter med användande systerns användarnamn och lösenord från sin tjänstedator verkställt orderläggningen. Nämnden finner därigenom klarlagt att hans agerande inte stått i överensstämmelse med det interna regelverket.

Licenshavarens handel på systerns depåer har varit av mycket betydande omfattning, pågått under lång tid och varit upplagd på ett systematiskt sätt. Hans förfarande har gett en missvisande bild av hur transaktionerna tillkommit och försvårat en efterhandsbedömning av dessa.

Med hänsyn till nämnda förhållanden och till den betydelse dokumentation av uppdrag och likabehandling av kunder tillmäts inom värdepappershandeln, måste licenshavarens agerande bedömas som mycket allvarligt. Disciplinnämnden finner vid detta förhållande att den för honom utfärdade licensen bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för Licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%