Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2009:13

(2009-09-22)

Bakgrund

Licenshavaren anställdes i mars 2000 som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Anställningen upphörde den 22 december 2008. Han licensierades hos SwedSec den 20 december 2001.

Institutet har den 24 oktober 2008 underrättat SwedSec att Licenshavaren handlat på ett sådant sätt att bolaget har skälig anledning att anta att agerandet kan medföra disciplinpåföljd enligt SwedSecs Regelverk. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec hemställt att Licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren, som i ärendet företrätts av jur.kand. Arne de Lange, har bestritt att han har gjort sig skyldig till någonting som kan föranleda disciplinpåföljd.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I ärendet är utrett att Licenshavaren på arbetstid under år 2008 för sin förutvarande sambos och hennes fars räkning lagt flera tusen order på de depåer de hade i bolaget. Han hade ingen skriftlig fullmakt från någon av dem, och inte heller fanns någon dokumentation eller inspelade telefonsamtal avseende dessa order. Själva orderläggningen har tillgått så att Licenshavaren från sin dator på arbetsplatsen med användande av den förutvarande sambons fars användarnamn och lösenord lagt order i marknaden. Dennes dotters depå var anknuten till samma handelsapplikation. Dokumentation av dessa order saknades.

I en fördjupad utredning föranledd av synpunkter från Licenshavarens sida har framkommit att handeln på hans tidigare sambos och hennes fars depåer under perioden den 27 maj 2007–den 17 oktober 2008 omfattat sammanlagt 5.653 delavslut.

Som SwedSec framhållit får det anses att det uppkom en intressekonflikt för Licenshavaren i samband med att han utförde affärer för sin förutvarande sambos och hennes fars räkning. Med hänsyn till den betoning i instituts regler som har gjorts av ansvaret för att rapportera och identifiera intressekonflikter anser nämnden att Licenshavaren med överordnad chef eller compliance-enheten borde ha diskuterat lämpligheten av att vara mäklare för dem. Hans underlåtenhet i detta avseende kan inte undgå att påverka synen på vad som i övrigt ligger honom till last.

Enligt Institutets interna regler (punkterna 5 och 6 Arbetsrutiner Mäklargruppen) kan orderläggning ske på två sätt, antingen av kunden själv via bolagets orderläggningssida på internet eller via bandad telefonkontakt med företagets mäklare. Licenshavaren har vidgått att han i stället tagit emot de aktuella uppdragen på sin mobil eller vid personliga sammanträffanden och därefter med användande av sin förutvarande sambos fars användarnamn och lösenord från sin tjänstedator verkställt orderläggningen. Nämnden finner därigenom klarlagt att hans agerande inte stått i överensstämmelse med det interna regelverket.

Licenshavarens handel för sin förutvarande sambo och hennes fars räkning har varit mycket betydande omfattning, pågått under lång tid och varit upplagd på ett systematiskt sätt. Hans förfarande har gett en missvisande bild av hur transaktionerna tillkommit och försvårat en efterhandsbedömning av dessa.

Med hänsyn till nämnda förhållanden och till den betydelse dokumentation av uppdrag och likabehandling av kunder tillmäts inom värdepappershandeln, måste Licenshavarens agerande bedömas som mycket allvarligt. Disciplinnämnden finner vid detta förhållande att den för honom utfärdade licensen bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för Licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%