Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2009:14

(2009-11-11)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd i ett av SwedSecs ansluta institut sedan 1998 och har tidigare varit chef för mäkleriet inom affärsområdet Private Banking. Han licensierades av SwedSec den 19 november 2001.

Disciplinnämnden meddelade den 15 oktober 2008 Licenshavaren varning för det att han använt institutets handelslager i strid med de interna reglerna.

Institutet har den 14 maj 2009 till SwedSec anmält misstanke om att Licenshavaren på nytt brutit mot Institutets interna regelverk. Med hänvisning till Institutets anmälan har SwedSec begärt att Licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har vidgått vad som åberopats av Institutet och SwedSec.

I ärendet har den 14 oktober 2008 muntlig förhandling ägt rum, varvid SwedSec företrätts av f.d. börschefen Lars Bredin och verkställande direktören Katarina Lidén samt Licenshavaren varit personligen närvarande tillsammans med sitt ombud. Dessutom har på begäran av Licenshavaren dennes chef varit närvarande.

Överväganden

Av handlingarna framgår att det i punkt 2 av Institutets interna instruktion för egna och närståendes värdepappersaffärer anges att egna affärer ska handläggas som normala kunduppdrag och utföras av annan medarbetare på Institutet samt att ingen anställd får realisera eller på annat sätt säkerställa vinst inom en kortare innehavstid än en månad.

Det är klarlagt att Licenshavaren, dels den 23 mars 2009 för egen räkning sålt aktier med vinst i strid med enmånadsregeln, dels också den 4 maj 2009 utfört en order för egen räkning.

Licenshavaren har erkänt att han agerat på det sätt banken anmält och i huvudsak anfört att bemanningen på hans avdelning dragits ned och att arbetsbördan för de kvarvarande ökat. Mäklarbordet hade drabbats särskilt hårt och kanske hade utan denna stress hans misstag inte ägt rum. Försäljningen i strid med enmånadsregeln ägde rum endast en dag för tidigt. Han har valt att göra sina privata affärer via en depå hos Institutet för att underlätta arbetsgivarens kontroll. De nu aktuella förseelserna får tillskrivas slarv från hans sida.

Disciplinnämnden finner det klarlagt att Licenshavaren har brutit mot Institutets regelverk på det sätt som påståtts.

Med hänsyn till att Licenshavaren tidigare har ålagts varning måste det allvarligt ifrågasättas om han ska få behålla sin licens. Med beaktande av att det han har låtit komma sig till last denna gång visserligen utgör klara överträdelser av reglerna men får tillskrivas slarv snarare än avsiktligt åsidosättande anser nämnden att återkallelse i detta fall skulle vara en alltför ingripande påföljd. Därvid beaktar nämnden att Licenshavaren av Institutet sedan maj 2009 har varit skild från licenspliktig verksamhet, något som i praktiken haft konsekvenser likartade med en tillfällig återkallelse av licensen. Nämnden låter därför även denna gång påföljden stanna vid en varning.

Disciplinnämnden meddelar Licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%