Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2009:15

(2009-11-11)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som aktiehandlare hos ett av SwedSecs medlemsinstitut. Han licensierades hos SwedSec den 4 december 2001.

Institutet har den 5 juni 2009 underrättat SwedSec om att Licenshavaren överträtt Institutets interna regler på ett sådant sätt att det finns skäl att anta att detta kan medföra disciplinpåföljd. Med hänvisning till detta har SwedSec hemställt att Licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har erkänt det som har lagts honom till last.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I ärendet är klarlagt att Licenshavaren själv tagit kontakt med Institutets Compliancefunktion och anmält att han den 16 och 17 april 2009 överträtt den s.k. enmånadsregeln genom att göra affärer för egen räkning. Vid en kontroll som med anledning härav utfördes av Insitutet visade det sig att Licenshavaren även vid fyra andra tillfällen överträtt den nämnda regeln. De aktuella affärerna inbringade vinster för Licenshavaren.

Licenshavaren har uppgett att det inträffade berodde på slarv och bristande kontroll från hans sida.

Det inträffade är inte av så allvarlig art att återkallelse av licensen bör komma i fråga. Det är emellertid fråga om upprepade förseelser. Även med beaktande av att det var Licenshavaren själv som initierade utredningen i ärendet anser nämnden med hänsyn till vikten av att enmånadsregeln iakttas att Licenshavaren bör meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar Licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%