Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2009:16

(2009-12-15)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som privatrådgivare i ett anslutet institut sedan år 2000. Han är innehavare av aktiv licens hos SwedSec.

Institutet har underrättat SwedSec om att Licenshavaren har brutit mot institutets interna regler avseende dokumentation av information i samband med investeringsrådgivning.

Licenshavaren har vidgått det som har lagts honom till last och överlämnat åt disciplinnämnden att pröva om det är påkallat med disciplinär påföljd.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av utredningen i ärendet framgår att Licenshavaren i ett flertal fall har brutit mot institutets föreskrifter om dokumentation av information i samband med investeringsrådgivning. I nio särskilt kontrollerade fall har sålunda den av Licenshavaren dokumenterade informationen varit bristfällig eller t.o.m. obefintlig.

De aktuella föreskrifterna syftar till att institutet för sin del skall uppfylla de krav som ställs i 8 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 16 kap. i Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:16 Värdepappersrörelse. Dessa regler är centrala för kundrådgivning kring finansiella instrument och har stor vikt för att kundens intressen skall tas till vara på bästa sätt. Licenshavaren kan inte undgå varning för det inträffade.

Disciplinnämnden meddelar Licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%