Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2010:1

(2010-01-13)

Bakgrund

Licenshavaren har varit anställd som privatrådgivare i ett av SwedSecs anslutna institut med aktiv licens. Sedan anställningen upphört är hans licens numera vilande.

Institutet har underrättat SwedSec om att Licenshavaren i februari 2009, då han fortfarande var anställd hos företaget, vid tre tillfällen själv undertecknat olika dokument med kunders namn.

Licenshavaren har bestritt att det på grund av det inträffade finns anledning att återkalla hans licens.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I ärendet är klarlagt att Licenshavaren vid tre tillfällen i februari 2009 själv undertecknat olika dokument med kunders namn. Två av tillfällena avser samma kund och har anknytning till samma affär: den ena handlingen avser ett depå-kontoavtal och den andra en order. Med avseende på dessa fall har Licenshavaren obestritt uppgivit att han haft samtycke från kunden att skriva dennes namn. I det tredje fallet rörde det sig om en dokumentation av kundinformation. Licenshavaren har beträffande denna handling uppgett att det var fråga om en mall som skulle sändas till den aktuella kunden för underskrift men att kunden i själva verket inte var den person vars namnteckning han angett på handlingen utan hennes arbetsgivare, eftersom handlingen rörde hennes pension.

Om någon undertecknar en handling med annans namn efter samtycke från denne är det inte fråga om urkundsförfalskning. Förfarandet strider dock klart mot god ordning och bör inte få förekomma inom ramen för den licensierade verksamheten. Om namnteckningen inte skrivits av kunden själv, kan sålunda institutets möjlighet att i efterhand styrka att en affär skett i enlighet med kundens önskemål kraftigt försvåras. Licenshavarens handlande var därför oacceptabelt. Inte heller i det tredje fallet – vare sig detta kan anses falla inom det straffbara området eller ej – finns det någon ursäkt för Licenshavarens förfarande.

Vad Licenshavaren har låtit komma sig till last är således långtifrån ringa eller ursäktligt men kan ändå inte betraktas som allvarligare än att påföljden bör kunna stanna vid varning.

Disciplinnämnden meddelar Licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%