Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2010:2

(2010-03-04)

Bakgrund

Licenshavaren har varit anställd som rådgivare hos ett av SwedSecs anslutna institut och innehavare av aktiv licens hos SwedSec. Sedan anställningen den 8 juni 2009 upphört är hans licens numera vilande.

Institutet har underrättat SwedSec om att licenshavaren under slutet av år 2008 åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten genom underlåtenhet att utföra ett kunduppdrag och bristfällig hantering av ett kundklagomål.

Licenshavaren har förnekat att han begått något regelbrott.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Institutet har i ärendet anfört i huvudsak följande. När licenshavarens efterträdare i tjänsten i augusti 2009 sammanträffade med en kund påpekade kunden att hon vid minst två tillfällen framfört klagomål till licenshavaren för att han i december 2008 inte utfört tre fondköp enligt lämnat uppdrag. Någon notering om klagomålen har institutet inte funnit i verkställd uppföljning av mötena med kunden. Enligt institutet har licenshavaren brutit mot institutets interna regelverk och riktlinjer genom att inte utföra kunduppdrag inom föreskriven tid och felaktigt hantera kundens klagomål.

Licenshavaren har sammanfattningsvis anfört: I ärendet var fråga om återköp av andelar i de aktuella fonderna. Detta behövde enligt kunden inte ske direkt utan vid tillfälle som licenshavaren fann lämpligt. Han träffade kunden vid flera tillfällen efter återköpen och kunden framförde aldrig något formellt klagomål med krav på ersättning. Licenshavaren och kunden diskuterade den inträffade situationen och hur denna hade uppstått. Enligt licenshavarens mening måste man göra skillnad mellan sådana diskussioner och ett formellt klagomål med ersättningskrav. Han har i sitt agerande hela tiden haft kundens bästa för ögonen.

Institutet har påpekat att licenshavarens egna uppgifter innebär att han gjort sig skyldig till överträdelse även av de interna reglernas förbud om att acceptera uppdrag av diskretionär natur.

Disciplinnämnden noterar att det av institutets interna regler bl.a. får anses framgå att klagomål från kund skall dokumenteras. Detta gäller oberoende av om kunden framställer krav på ersättning eller ej. Licenshavarens egna uppgifter får anses ge vid handen att det missnöje med tidpunkten för återköp som kunden uppenbarligen lät komma till uttryck var att se som ett sådant klagomål som i vart fall hade bort dokumenteras.

Anledning saknas att inte godta licenshavarens uppgift att kunden hade överlåtit åt licenshavaren att bestämma lämplig tid för genomförandet av återköpen. Han kan därför inte lastas för att han inte utfört kunduppdrag inom föreskriven tid, som institutet ursprungligen anfört. Som institutet och SwedSec har påpekat gällde emellertid ett förbud för licenshavaren att åta sig diskretionära uppdrag. Genom att ha accepterat kundens återköpsuppdrag med det aktuella diskretionära inslaget har licenshavaren åsidosatt även denna föreskrift. Det är upplyst att licenshavens hantering av ärendet förorsakat institutet ekonomisk skada, dock endast motsvarande 22.500 kr.

Det har inte under ärendets behandling kunnat närmare utredas hur kundens ordalag föll när hon gav uttryck för missnöje med tidpunkten för de aktuella återköpen. Det diskretionära inslaget i licenshavarens handläggning var, även om det innebar en överträdelse av hans befogenheter, förhållandevis obetydligt. Enligt disciplinnämndens mening finns det inte underlag för att bedöma licenshavarens handläggningsfel allvarligare än att de kan anses ringa eller ursäktliga. Påföljden bör då stanna vid en erinran.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%