Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2010:3

(2010-04-12)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd till ett av SwedSecs anslutna företag. Han är innehavare av aktiv licens hos SwedSec.

Institutet har underrättat SwedSec om att licenshavaren brutit mot institutets interna regler för dokumentation av information i samband med investeringsrådgivning. SwedSec har med hänvisning till institutets anmälan hemställt att han meddelas erinran.

Licenshavaren har vitsordat de faktiska omständigheter som institutet och SwedSec har åberopat och överlämnat åt disciplinnämnden att bedöma om han har begått något regelbrott.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Bakgrunden till institutets anmälan är att det i anslutning till en reklamation från en kund uppdagats att dokumentation angående rådgivning till kunden den 11 september 2007 beträffande en viss hedgefond inte på sätt som föreskrivits funnits bevarad i institutets IT-system.

Av de uppgifter som licenshavaren har lämnat får anses framgå att rådgivning faktiskt lämnats vid det ifrågavarande tillfället och att han fört anteckningar om rådgivningen. Licenshavarens uppgifter ger också underlag för att rekonstruera innehållet i rådgivningen. Dokumenterad rådgivning med kunden har ägt rum vid flera andra tillfällen. Det är vidare klarlagt att kunden vid ett senare tillfälle erhållit och godkänt en affärssammanställning som angett de vid det nu aktuella rådgivningstillfället beslutade affärerna. Ett faktum är dock att denna rådgivning inte har dokumenterats i institutets IT-system och att licenshavaren inte har sina anteckningar i behåll. Licenshavaren har förklarat detta med att han sannolikt glömt att föra över sina anteckningar till eller spara dessa enligt institutets datorbaserade rutin Rådgivningsstöd, en rutin som vid tillfället var ny inom institutet.

Av yttranden från institutets verkställande direktör och affärschefen för en av avdelningarna inom institutet framgår att licenshavaren genomgående har mycket bra dokumentation för sina rådgivningar och att han är känd för ordning och kvalitet på det som levereras till kund samt för att följa de regler och instruktioner som gäller för institutet. Det nu inträffade får betraktas som en engångsföreteelse och måste vara att bedöma som en ringa och ursäktlig regelöverträdelse. Enligt 8 kap. 6 § i SwedSecs regelverk kan disciplinnämnden i sådant fall meddela licenshavaren en erinran eller helt avstå från disciplinpåföljd. Med hänsyn till omständigheterna i förevarande fall finner disciplinnämnden att någon disciplinpåföljd inte bör åläggas.

Disciplinnämnden konstaterar således att licenshavaren vid det aktuella tillfället åsidosatt institutets rutiner för dokumentation av rådgivning men låter bero vid vad som har förekommit i ärendet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%