Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2010:5

(2010-05-19)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som aktiemäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han är innehavare av aktiv licens hos SwedSec.

Institutet har underrättat SwedSec om att licenshavaren brutit mot institutets interna regler för handläggning av uppdrag. SwedSec har med hänvisning till institutets anmälan hemställt att han åläggs disciplinpåföljd.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Enligt institutets interna regler för handläggning av uppdrag är det inte tillåtet att i handlarrummet ta emot uppdrag eller på annat sätt fullgöra affärsverksamhet över mobiltelefoner eller andra telefoner utan bandinspelning. Uppdrag kan i övrigt tas emot på mobiltelefon eller på annat sätt, förutsatt att mäklaren ringer in ordern till handlarrummet och därefter bekräftar den till kunden från telefon med bandinspelning.

Av handlingarna i ärendet framgår att licenshavaren den 8 oktober 2009 hade ett bandat telefonsamtal med en kund som visade mycket stort intresse av att investera i ett visst bolags aktie och att han därvid uppmanade kunden att ringa på hans mobiltelefon. Det är också utrett att han mottog kundens köporder på mobiltelefonen och lät genomföra transaktionen. Kort tid efter samtalet investerade licenshavaren för egen räkning i aktien. Han rekommenderade därefter andra kunder att investera i denna, varvid han för tre av kunderna tog emot affärsuppdragen på sin mobiltelefon.

Enligt licenshavaren var syftet med att han uppmanade den första kunden att ringa till hans mobiltelefon att han utan att ”blotta” kunden – skulle kunna informera kunden om att denne inte kunde fortsätta att handla i aktien om han hade insiderinformation, eftersom kunden nämnt att han hade träffat bolagets verkställande direktör. Även i andra fall har han under vissa omständigheter känt sig så stressad att han blivit nödsakad till att ta emot och ringa upp kunder på mobiltelefonen. Han har uppfattat att det har varit godkänt av institutet att använda mobiltelefonen till kundsamtal. Institutet har hänvisat kunderna till hans mobil via telefonväxeln och på hans visitkort har man angett telefonnumret till hans tjänstemobil.

Licenshavaren har vidare uppgett att han, när han informerat den första kunden om att det är olagligt att handla på insiderinformation, fick intrycket att det som kunden kände till var att hänföra till allmän information som att ”metallpriserna hade utvecklats positivt”. Hans uppfattning var och är att kunden hade gjort en egen analys av bolaget, genom att träffa verkställande direktören, besöka bolaget och ta del av de senaste rapporterna och att kunden inte hade fått ta del av någon insiderinformation. Själv blev han intresserad av den ifrågavarande aktien bl.a. efter inlägg på olika chattsidor och på grund av en analys. Aktien värderades enligt hans mening mycket lågt, varför han vid detta tillfälle ansåg sig kunna rekommendera köp i aktien. Han anser sig inte ha gjort sig skyldig till något otillåtet genom att han själv gjort investering i aktien.

Disciplinnämnden finner det klarlagt i ärendet att licenshavaren åsidosatt institutets regler för handläggning av uppdrag genom att ta emot flera köporder genom samtal via mobiltelefon – av vilka i vart fall ett samtal ägde rum från handlarrummet – utan att bekräfta dem över bandad telefon. Det finns skäl att anta att licenshavaren var medveten om de mycket tydliga regler som i detta avseende gällde inom institutet, och om så inte var fallet borde han ha känt till dem.

Från SwedSecs sida har också gjorts gällande att licenshavaren inte borde ha genomfört en privat affär i aktien mot bakgrund av de omständigheter som han kände till om kundens samtal med verkställande direktören för bolaget. För detta ställningstagande saknar det betydelse om den information han fick av kunden verkligen utgjorde insiderinformation. Omständigheterna är enligt SwedSec även sådana att han inte heller borde ha rekommenderat aktien för andra kunder. SwedSec anser att hans agerande visar brist på omdöme och förståelse för hur en mäklare bör förhålla sig till och agera på känslig information som han får från kund.

Disciplinnämnden har uppfattat licenshavaren på det sättet att han vid mobilsamtalet med den första kunden blev övertygad om att denne inte hade erhållit någon insiderinformation. Nämnden har inte underlag för att göra någon annan bedömning. Man kan självfallet ändå diskutera om licenshavaren själv borde ha investerat i aktien och om han borde ha uppmuntrat andra kunder att göra det. Det har dock inte påståtts att licenshavarens handlande i detta avseende – med den utgångspunkten att det inte var fråga om någon insiderinformation – skulle strida mot institutets regler och institutet har inte själv lagt dessa omständigheter till grund för sina anmärkningar mot honom. Mot den bakgrunden kan hans nu aktuella agerande leda till disciplinpåföljd endast om det likväl står klart att han härigenom åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Nämnden anser sig inte ha tillräckliga skäl att göra en så sträng bedömning av det inträffade, som i grunden utgör en omdömesfråga.

Det anförda innebär att licenshavaren skall åläggas disciplinpåföljd endast för det att han åsidosatt institutets regler för handläggning av uppdrag genom att ta emot flera köporder via mobiltelefon. Påföljden kan då stanna vid en varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%