Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2010:6

(2010-06-24)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som aktiemäklare vid ett av SwedSecs anslutna institut och var vid tiden för de i ärendet aktuella händelserna försäljningschef. Han är innehavare av aktiv licens hos SwedSec.

Institutet har anmält att licenshavaren agerat i strid med institutets interna regler och därmed åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten

  1. i samband med mottagande och dokumentation av order,
  2. vid inhämtanden av ordergodkännande av obehöriga personer, och
  3. vid lämnande av konfidentiell orderboksinformation till obehörig mottagare.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec hemställt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

I ärendet har den 23 juni 2010 muntlig förhandling ägt rum, varvid licenshavaren varit personligen närvarande tillsammans med sitt ombud jur.kand. Bodil Stein samt SwedSec företrätts av f.d. börschefen Lars Bredin och chefsjuristen Mirre Laurell. Dessutom har institutets Compliance Officer medverkat vid förhandlingen.

Överväganden

De anmärkningar som har riktats mot licenshavaren rör samtliga hans relation till en särskild kund hos institutet, i företagets anmälan kallad Banken.

I fråga om anmärkningen rörande åsidosättande från licenshavarens sida av vad som ålegat honom i samband med mottagande och dokumentation av order bör först anmärkas att enligt institutets interna regler skall order tas emot via bandad telefon, Bloomberg (dvs. ett finansiellt kommunikationssystem) eller undantagsvis via e-mail. För det fall att en kund under de nordiska börsernas öppethållande ringer in en order på en telefon utanför handlarrummet skall kunden i första hand ombes att ringa in ordern via en bandad telefon. Undantagsvis kan ordern dokumenteras genom ett bandat samtal med kunden i efterhand. Det är inte tillåtet att ta emot en order utanför handlarrummet efter de nordiska börsernas stängning.

Reglerna innehåller även preciserade uppgifter om vad som skall dokumenteras vid ordermottagning.

Av institutets anmälan framgår följande. Efter stickprovskontroll vid årsskiftet 2008/2009 noterades att licenshavarens ordermottagande i relation till Banken inte uppfyllde kraven enligt gällande regler. Frågan utreddes under januari 2009 varvid kunde konstateras att licenshavaren i några fall utfört affärer utan att tydlig och preciserad order lämnats av Banken genom den person som Banken lämnat fullmakt (”Fullmaktshavaren”). Han erhöll då tydliga instruktioner beträffande orderhanteringen. Vid förnyad stickprovskontroll framkom ånyo brister i licenshavarens ordermottagande och orderdokumentation. Detta medförde att institutet granskade samtliga transaktioner utförda för Banken under perioden den 28 januari till den 16 september 2009. Totalt granskades 201 sådana transaktioner hänförliga till licenshavaren, varvid institutet anser att det föreligger brister vid ordermottagande och orderdokumentation i 13 fall. De brister institutet påtalat vad gäller ordermottagandet avser otydliga instruktioner i fråga om typ av order, antal aktier och pris. Bristerna när det gäller dokumentationen avser mottagande av order på mobiltelefon utan erforderlig efterföljande dokumentation av ordern. Till stöd för anmärkningarna har institutet åberopat en separat förteckning, vari bristerna närmare specificeras.

Licenshavaren har vidgått att det funnits brister i ordermottagningen från Banken. Han har i huvudsak anfört följande i denna del. Han har haft uppdrag från Banken i sammanlagt åtta år, dvs. redan innan han började sitt arbete hos institutet. Banken var nämligen, med samma fullmaktshavare och samma kontostruktur, kund även hos hans tidigare arbetsgivare. Relationen mellan honom och Fullmaktshavaren innebär att de oftast flera gånger dagligen har haft kontakt per telefon under denna period, vilket medfört att de utvecklat ett ”gemensamt språk”. En förändring har dock inträffat i hans arbetssätt sedan han började sin anställning i institutet, eftersom han i denna tjänst oftare befunnit sig utanför kontoret och därför i större utsträckning kommunicerat med kunderna över sin mobiltelefon. Efter påpekande från Compliance Officer i januari 2009 informerade han Fullmaktshavaren om att denne måste anstränga sig för att uttrycka sig tydligt och precist vid ordergivningen. Han uppmanade även Fullmaktshavaren att ringa till kontoret och lämna order på bandad telefon. Det finns enligt hans mening anledning att ifrågasätta om alla regelbrott som institutet påstår verkligen är regelbrott. Varken från Bankens sida eller från någon annan kund har riktats invändningar mot hans ordermottagning eller fullgörande av order.

När det gäller anmärkningen för att licenshavaren inhämtat ordergodkännanden av obehöriga personer framgår av utredningen att han i vissa fall när Fullmaktshavaren inte gått att nå inhämtat godkännande från en av dennes söner. Det är ostridigt att institutet inte hade erhållit fullmakter som gällde för sönerna.

Licenshavaren har hänvisat till att det hos hans tidigare arbetsgivare fanns fullmakter från Banken som även gällde sönerna. Han utgick från att detsamma var fallet hos institutet. Hos institutet fanns ett annat system för fullmaktskontroll m.m. än hos hans tidigare arbetsgivare, och licenshavaren behärskade vid den aktuella tiden institutets system. Det bör också anmärkas att Fullmaktshavaren uppmanade honom att ringa till de närstående för att inhämta order och han uppfattade att en mäklarkollega gjorde på detta sätt, vilket dock i efterhand visade sig bero på en missuppfattning.

Vad slutligen gäller den anmärkning som består i att licenshavaren lämnat konfidentiell orderboksinformation till obehörig mottagare är det klarlagt att denna anmärkning avser uppgifter om en försäljning som institutet gjort för en kunds räkning avseende aktier i ett visst bolag. Det är klarlagt att licenshavaren till Banken lämnade ut den exakta storleken på den order som lämnats till institutet liksom de limiter som den säljande kunden hade angett. Vidare är klarlagt att detta skedde i ett skede då Banken på grund av utredningen av de tidigare angivna frågorna hade avstängts från handel hos institutet.

Licenshavaren har hänvisat till att han av institutet hade fått beskedet att han fick tala med Banken även under avstängningsperioden utan att göra affärer och att den aktuella informationen kan hänföras till s.k. flödesinformation vilken lämnas mellan institut för att indikera köp- och säljintressen.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Som SwedSec har anfört i ärendet är reglerna om hur order skall hanteras och dokumenteras av central betydelse för den värdepappersrörelse som består i att ta emot och utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag. Detta framgår både av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (bl.a. 8 kap. 12 §) och föreskrifter från Finansinspektionen, t.ex. FFFS 2007:16 Värdepappersrörelse. Institutets interna regler står i god överensstämmelse med lagstiftningen och inspektionens föreskrifter.

I ärendet är klarlagt att licenshavaren i flera fall brustit i ordermottagande och dokumentation av ordermottagning i sin relation med Banken. Även med beaktande av att det under hans långvariga kontakter med Banken kan ha utvecklats en ömsesidig förståelse dem emellan och av att det från Bankens sida inte gjorts gällande att några missförstånd förekommit bedömer disciplinnämnden dessa åsidosättanden som förhållandevis allvarliga. Bland annat bör erinras om att dokumentation skall ske inte bara i kundens intresse utan också har stor betydelse för värdepappersinstitutet. Så t.ex. måste dokumentationen ske på ett sådant sätt att Finansinspektionen har möjlighet att övervaka att instituten har iakttagit kraven i bl.a. lagen om värdepappersmarknaden.

Det står vidare klart att licenshavaren borde ha förvissat sig om att det hos institutet fanns fullmakter som gällde även för den ordinarie Fullmaktshavarens anhöriga. Det får dock beaktas att licenshavaren hade visst fog för att utgå från att detta var förhållandet.

Enligt 1 kap. 11 § lagen om värdepappersmarknaden får den som är knuten till ett värdepappersbolag inte obehörigen röja vad han i anställningen har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden. Disciplinnämnden lämnar öppet om den information som licenshavaren lämnade ut till Banken under normala förhållanden skulle ha fått lämnas ut som flödesinformation i den mening licenshavaren använt uttrycket. I förevarande fall saknades det emellertid under alla förhållanden befogat intresse för Banken att få informationen eftersom Banken vid den aktuella tiden var avstängd från att handla hos institutet. Under sådana förhållanden borde licenshavaren inte ha lämnat ut informationen till Banken. Disciplinnämnden beaktar dock att licenshavaren kan ha sett det angeläget från institutets synpunkt att så långt möjligt upprätthålla normala relationer med Banken/Fullmaktshavaren även efter avstängningen.

Även om de regelöverträdelser som licenshavaren har gjort sig skyldig till ingalunda är bagatellartade, är de dock inte allvarligare än att påföljden kan stanna vid varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%