Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2010:9

(2010-10-20)

Bakgrund

Licenshavaren har under åren 2004–2009 varit anställd som privatrådgivare i ett av SwedSecs anslutna företag med aktiv licens. Sedan anställningen upphört är hans licens numera vilande.

Disciplinnämnden meddelade den 13 januari 2010 (beslut 2010:1) Licenshavaren varning för att han under anställningstiden hos företaget vid tre tillfällen i februari 2009 själv undertecknat olika dokument med kunders namn.

Företaget har nu anmält att det sedan Licenshavaren slutat sin anställning har framkommit att han under anställningstiden även vid upprepade tillfällen tagit kontakt med flera av företagets kunder för att låna pengar genom att i eget namn skriva ut reverser till kunderna. Antalet kunder som Licenshavaren lånat pengar av uppgår till minst fyra. Det finns dock anledning att tro att det verkliga antalet är högre. Beloppen på de reverser som företaget tagit del av och som bifogats anmälan, varierar mellan 60.000 kr och 200.000 kr. Reverserna har en löptid på tre månader och en ränta som varierar mellan 12 och 18 procent. Företaget har under våren 2010 haft kontakt med några av de aktuella kunderna som då uppgivit att de, trots att reversernas löptid passerats och att de begärt att få sina lån återbetalda, inte fått sina pengar tillbaka. I dagsläget är det dock oklart huruvida pengarna har betalats tillbaka. Under maj 2010 informerades företaget om att Licenshavaren tagit kontakt med ytterligare kunder i syfte att låna pengar mot hög ränta och kort löptid.

Med anledning av företagets anmälan har SwedSec hemställt att Licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har inte låtit sig avhöra vare sig under SwedSecs förberedande handläggning eller hos disciplinnämnden.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av företagets etiska riktlinjer framgår bl.a. att all verksamhet inom bolaget ska präglas av professionalism och hög etisk standard. De anställda i bolaget ska i sin verksamhet såväl inom som utom bolaget inte inlåta sig i affärstransaktioner vilka inte är försvarbara eller korrekta. I företagets riktlinjer för hantering av intressekonflikter anges ytterligare bl.a. att varje medarbetare ska uppmärksamma förhållanden och situationer som kan utgöra eller ge upphov till intressekonflikter. Arbetet med att identifiera intressekonflikter är ett löpande arbete och ska utgöra en del av varje medarbetares vardag.

I ärendet är klarlagt att Licenshavaren vid minst tre tillfällen upptagit privata penninglån från kunder på betydande belopp. Detta är uppenbart oförenligt med företagets riktlinjer eftersom penninglån från kunder utgör en potentiell intressekonflikt som negativt kan komma att påverka förtroendet för företaget (jfr nämndens beslut 2010:7). Licenshavaren måste ha insett detta.

Vad Licenshavaren har gjort sig skyldig till får anses så allvarligt att en återkallelse av licensen är ofrånkomlig.

Disciplinnämnden återkallar den för Licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%