Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2011:4

(2011-05-23)

Bakgrund

Licenshavaren, var från år 2002 till oktober 2010 anställd som privat- resp. kapitalrådgivare hos ett av SwedSecs anslutna företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren bl.a. har underlåtit att anmäla och begära företagets godkännande till uppdrag utom tjänsten samt åsidosatt företagets regler om anställdas värdepappersaffärer för egen och närståendes räkning.

Licenshavaren, som i ärendet företrätts av sitt ombud, har till viss del erkänt regelbrott.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av handlingarna framgår bl.a. följande. Licenshavaren var innan han började hos det anslutna företaget anställd hos ett annat anslutet företag. Där hade han en kund – en äldre dam – som han sedan han lämnat företaget fortsatte att hjälpa på olika sätt, både med ekonomisk rådgivning och praktiska bestyr, på grund av att ett vänskapsförhållande hade utvecklats mellan dem. Detta skedde vid sidan av anställningen hos det anslutna företaget och utan att han anmält förhållandet till företaget. Från kunden tog han under åren 2004–2006 emot penningbelopp om sammanlagt ca 800.000 kr. Sedan hon avlidit och dödsboet tagit kontakt med licenshavaren återbetalade han beloppet till dödsboet. Det får anses framgå av uppgifterna i ärendet att licenshavaren inte hade hållit de av kunden överlämnade penningbeloppen avskilda från sina övriga tillgångar.

SwedSec har inte lagt licenshavaren till last att han lämnade hjälp åt den aktuella kunden utan att ha anmält detta till företaget men gjort gällande att han försatt sig i en så etiskt känslig situation genom att ta mot de angivna penningbeloppen att han borde ha avstått från att göra detta.

Disciplinnämnden noterar till en början att licenshavarens mellanhavande med kunden får anses ha saknat anknytning till hans anställning i företaget.

Enligt 8 kap. 2 § i SwedSecs regelverk kan licensen återkallas, om en licenshavare har begått brottslig gärning utan anknytning till den licensierade verksamheten eller om licenshavaren på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig att inneha licens.

I ärendet har inte kunnat utredas på vilka villkor licenshavaren tog emot de aktuella penningbeloppen. Om han tog emot dem med redovisningsskyldighet och inte höll sig likvid för en återbetalning kunde förfarandet ha varit straffbart. Den utredning som föreligger i ärendet ger emellertid inte underlag för att konstatera att något brott har blivit begånget. Om licenshavaren – som han själv hävdat i ärendet – inte tog emot beloppen med redovisningsskyldighet aktualiserar detta dock andra juridiska och etiska problem. Hans åtgärd att ta emot beloppen får under alla förhållanden anses ha varit så olämplig att frågan om återkallelse enligt andra ledet i 8 kap. 2 § i regelverket i och för sig skulle kunna aktualiseras.

Att licenshavaren vid ett tillfälle använt företagets brevpapper för att bekräfta att han hade tagit emot pengar av kunden var självfallet felaktigt och för övrigt direkt stridande mot företagets uppförandekod. Disciplinnämnden fäster dock tilltro till licenshavarens uppgift att detta inte syftade till att vilseleda kunden. Omständigheterna i ärendet tyder också på att det knappast fanns någon risk för missförstånd.

Slutligen framgår det av licenshavarens egna uppgifter och annan utredning att han för egen och närståendes räkning gjort 5–6 värdepappersaffärer per år utan att anmäla förhållandet till företaget, något som han enligt företagets regler hade varit skyldig att göra.

Med viss tvekan anser nämnden att återkallelse av licensen i detta fall med hänsyn till omständigheterna skulle vara en alltför sträng påföljd. En samlad bedömning av vad licenshavaren gjort sig skyldig till leder till att han i stället bör tilldelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%