Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2011:5

(2011-06-14)

Bakgrund

Licenshavaren, är anställd som kapitalförvaltare hos ett av SwedSecs anslutna företag (Bolaget) och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Bolaget har anmält att licenshavaren brutit mot Bolagets regler och gjort sig skyldig till otillbörlig marknadspåverkan.

Med utgångspunkt i Bolagets anmälan har SwedSec anhållit att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har i sak medgett vad Bolaget och SwedSec har anfört.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av handlingarna i ärendet framgår att licenshavaren genom Stockholms tingsrätts dom dömts till villkorlig dom och böter för otillbörlig marknadspåverkan. Brottet bestod i att han den 10 november 2009 i egenskap av förvaltare för fyra depåer, vilka samtliga kontrollerades av samma kund hos Bolaget, hade genomfört handel mellan depåerna med aktier i bolaget Biolight AB på marknadsplatsen Nordic Growth Market Nordic MTF. Domen har vunnit laga kraft.

Licenshavaren vidgick de faktiska omständigheterna vid tingsrätten och medgav också att han borde ha förstått att tillvägagångssättet inte var tillåtet. Hos SwedSec har han upplyst att han på eftermiddagen samma dag förstod att han hade gjort en fadäs och begärde att samtliga affärer (utom en som inte avsåg handel mellan depåerna) skulle makuleras vilket också skedde. Han har också uppgett att samtliga affärer låg inom spreaden. Av handlingarna framgår att var och en av de aktuella affärerna avsåg 4.000 aktier till ett ordervärde av 10.240 – 11.920 kr.

Disciplinnämnden konstaterar att licenshavaren dömts för ett brott med anknytning till verksamheten och därigenom även åsidosatt Bolagets interna regler. Som SwedSec har anfört i ärendet är regelöverträdelsen till sin typ allvarlig – just handel mellan depåer som kontrolleras av samma aktör brukar anföras som ett skolexempel på otillbörlig marknadspåverkan. Det inträffade synes emellertid väsentligen vara att tillskriva obetänksamhet från licenshavarens sida, och de aktuella affärerna kunde knappast i realiteten påverka kursbildningen. I likhet med SwedSec anser nämnden därför – dock efter betydande tvekan – att påföljden kan stanna vid varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%