Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2011:6

(2011-07-13)

Bakgrund

Licenshavaren, är anställd som kapitalförvaltare hos ett av SwedSec anslutna företag (Bolaget) och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Bolaget har hos SwedSec anmält att licenshavaren dömts till ansvar för otillbörlig marknadspåverkan. Med utgångspunkt i Bolagets anmälan har SwedSec anhållit att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har i sak vitsordat vad Bolaget och SwedSec har anfört.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Licenshavaren har varit åtalad för att han som mäklare hos Bolaget den 21 december 2007 på börsen Nordic Growth Market i Stockholm genomfört handel mellan sex kunders depåer i en viss aktie, trots att han insett eller borde ha insett att denna handel, som saknat kommersiell mening, varit ägnad att otillbörligen påverka marknadspriset på aktien eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av finansiella instrument.

Enligt vad licenshavaren uppgav vid tingsrätten var det fråga om s.k. aktievändningar; han hade fått till uppdrag av kunder att sälja aktierna för att ta fram realisationsförluster och att sedan försöka köpa dem igen på aktiemarknaden. När han fastställde priset lade han sig mitt emellan köp- och säljkurs för att inte påverka kursen och störa marknaden.

Vid tingsrätten hördes som vittnen licenshavarens chef samt en förutvarande chefsjurist vid Finansinspektionen (tillika författare till en handbok på området). Båda uttalade att det av skatteskäl inför årsskiften förekommer aktievändningar och förklarade att de inte såg något otillbörligt med de transaktioner som licenshavaren hade genomfört.

Tingsrätten fann det inte styrkt att de transaktioner licenshavaren genomfört skulle stå i strid med godtagen marknadspraxis och därmed utgöra otillbörlig marknadspåverkan. Tingsrätten ogillade därför åtalet.

Svea hovrätt, dit åklagaren hade överklagat, ändrade genom dom den 17 maj 2011 tingsrättens dom och dömde licenshavaren till villkorlig dom och böter för otillbörlig marknadspåverkan. Avgörande för hovrättens bedömning var att denne själv hade bestämt både sälj- och köpkurs vid aktieförsäljningarna.

Licenshavaren har hos SwedSec förklarat att han i förväg informerat sin chef om förfarandet och fått klartecken. Hade han vetat att det var olagligt skulle han inte ha genomfört affärerna. Någon egen vinning av dessa har han inte haft.

Disciplinnämnden konstaterar att licenshavaren har dömts för ett brott med anknytning till verksamheten. Som disciplinnämnden har uttalat i ett tidigare ärende (nämndens beslut 2011:5) är regelöverträdelsen till sin typ allvarlig. I detta fall föreligger dock speciella omständigheter. Licenshavaren hade rådgjort med sin chef före det aktuella förfarandet och fått chefens godkännande. Nämnden fäster också avseende vid att tingsrätten frikänt licenshavaren och att förutvarande chefsjuristen vid Finansinspektionen ansett hans förfarande godtagbart.

Bolaget har uppgivit att licenshavaren upplevs som en duktig förvaltare och därtill mycket uppskattad medarbetare. Han har varit fortsatt anställd under hela den tid utredningen och därefter domstolsprocesserna pågått. Han har varken före eller efter den aktuella händelsen varit föremål för klagomål eller annan kritik i sin yrkesroll. Bolaget ser därför gärna att licenshavaren ska få möjlighet att stanna kvar i Bolaget.

Vid samlad bedömning av de ovan upptagna omständigheterna finner disciplinnämnden att det skulle innebära en alltför sträng påföljd, om licenshavarens licens nu skulle återkallas. Han bör i stället meddelas varning

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%