Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2011:7

(2011-09-15)

Bakgrund

Licenshavaren, var vid tiden för den i detta ärende aktuella händelsen anställd hos ett av SwedSecs anslutna företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Sedan hans licens därefter under en tid varit vilande är han numera åter innehavare av aktiv licens.

Företaget har anmält att licenshavaren överträtt bolagets interna regler. Med hänvisning till detta har SwedSec hemställt att han åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har i sak vitsordat vad Företaget och SwedSec har anfört.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I ärendet är utrett att det inom koncernen sedan december 2010 gäller en policy enligt vilken de anställda och närstående under vissa perioder inte får handla med de på First North noterade moderbolagsaktierna och att samtliga anställda vid Företaget fått meddelande om att sådan handel inte fick förekomma under perioden den 31 mars 2011–25 maj 2011. Vidare framgår av utredningen att licenshavaren i strid med dessa regler den 27 april 2011 sålt 4.100 moderbolagsaktier.

Licenshavaren har bl.a. anfört: Han sålde de aktuella aktierna av misstag. Han upptäckte själv misstaget och informerade bolagets compliance officer om detta inom 20 minuter efter det att aktierna hade sålts. Han hade inte något ont uppsåt med försäljningen utan det rörde sig om slarv, delvis på grund av extremt hög arbetsbelastning. Före försäljningen kontrollerade han att han hade ägt aktierna i en period överstigande 30 dagar. Dock förbisåg han den – för bolagets anställda – relativt nya regeln om handelsförbud i moderbolagsaktien vid vissa tidpunkter. Han hade absolut ingen kännedom om någon känslig eller kurspåverkande information vid tillfället för försäljningen.

Dessa uppgifter från licenshavaren sida har lämnats obestridda.

Disciplinnämnden finner klarlagt att licenshavaren brutit mot bolagets interna regler i aktuellt avseende. Han skall därför åläggas disciplinpåföljd. Med hänsyn till omständigheterna – däribland att han har själv upptäckt och omedelbart därefter uppmärksammat bolagets compliance officer på överträdelsen samt att det varit fråga om en relativt ny regel – anser nämnden liksom SwedSec att påföljden kan stanna vid en erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%