Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2011:9

(2011-09-22)

Bakgrund

Licenshavaren, är anställd hos ett av SwedSecs anslutna företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren gjort sig skyldig till felaktig hantering i ett kundärende. Med hänvisning till detta har SwedSec hemställt att han åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har i sak vitsordat vad företaget och SwedSec har anfört.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I ärendet är utrett att licenshavaren sammanblandat två kunder med samma efternamn, vilket fått till följd att han angivit felaktiga namn på förmånstagare till den ene kundens kapitalförsäkring, samt att han själv underskrivit blanketten angående förmånstagareförordnandet med den senare kundens namn.

Att misstag kan inträffa inom ramen för den licensierade verksamheten liksom i varje annan verksamhet är ofrånkomligt, och varje sådant fel behöver inte föranleda disciplinpåföljd. I detta fall står det dock klart att misstaget åtminstone delvis får tillskrivas det förhållandet att licenshavaren inte fört ordentliga anteckningar vid de aktuella kundmötena, vilket är en försvårande omständighet. Under alla förhållanden är det – som disciplinnämnden flera gånger förut framhållit (se bl.a. beslut 2010:1) helt oacceptabelt att, som licenshavaren gjort i detta fall, skriva under en handling med kundens namn. Oavsett om förfarandet är straffbart eller inte strider det klart mot god ordning och bör inte få förekomma inom ramen för den licensierade verksamheten, oavsett om syftet är att lämna service till kund. Om namnteckningen inte skrivits av kunden själv, kan sålunda institutets möjlighet att i efterhand styrka att en transaktion skett i enlighet med kundens önskemål kraftigt försvåras. I detta fall skulle sannolikt misstaget omedelbart ha rättats till, om kunden själv hade förelagts den aktuella blanketten för godkännande.

Vad licenshavaren har låtit komma sig till last är således långtifrån ringa eller ursäktligt men kan ändå inte betraktas som allvarligare än att påföljden bör kunna stanna vid varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%