Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2011:10

(2011-11-08)

Disciplinärenden avseende licenshavare 1, 2 och 3

Bakgrund

I detta ärende har SwedSec Licensiering AB (SwedSec) på grundval av uppgifter från ett av SwedSecs anslutna företag gjort gällande att licenshavarna under anställning hos företaget brutit mot det s.k. Derivatregelverket. Detta har enligt SwedSec skett genom att de på den tyska derivatbörsen Eurex och på dåvarande Stocholmsbörsen agerat på ett sätt som är att hänföra till vilseledande åtgärder vilka kan befaras påverka pris eller orderläge i vissa finansiella instrument.

Agerandet har enligt SwedSec saknat annat syfte än att skapa slutkurser som fått de teoretiska värden till vilka de aktuella instrumenten värderats hos företaget att framstå som rimligare än vad som annars varit fallet. Enligt SwedSec har licenshavarna därmed uppsåtligen brutit mot punkt 2.5.2 Derivatregelverket, där det föreskrivs att en börsmedlem inte medvetet eller av oaktsamhet får sprida felaktig eller vilseledande information eller i övrigt vidtaga vilseledande åtgärd som kan befaras påverka pris eller orderläge i aktuellt instrument. SwedSec har med anledning härav hemställt att deras licenser återkallas.

Av handlingarna i ärendet framgår att licenshavarna hade aktiva licenser vid tiden för det aktuella händelseförloppet. Licenserna får numera anses ha förfallit. Enligt 8 kap. 7 § i SwedSecs regelverk skall disciplinnämnden emellertid även i ärende avseende person vars licens förfallit pröva huruvida skäl för disciplinpåföljd förelegat och därvid bestämma den påföljd som skulle ha meddelats enligt detta kapitel om personen alltjämt varit licenshavare.

Licenshavarna har förnekat vad som lagts dem till last. Omfattande utredning har åberopats.

Överväganden

I ärendet har härefter upplysts att åtal väckts mot licenshavarna för otillbörlig kurspåverkan (grovt brott) under tiden november 2006 – januari 2007. Disciplinnämnden – som uttalade att åtalet måste anses gälla samma förfarande som det som är aktuellt i disciplinärendet – förklarade genom beslut den 27 april 2010 disciplinärendet vilande intill dess att lagakraftägande dom meddelats med anledning av åtalet mot licenshavarna.

Sedan Stockholms tingsrätt genom dom den 15 december 2010 ogillat åtalet har Svea hovrätt genom dom den 15 september 2011 fastställt tingsrättens domslut. Hovrättens dom har vunnit laga kraft. Hovrätten uttalade bl.a. att de tilltalade hade anfört ett flertal omständigheter till stöd för att deras handlande grundats på legitima affärsmässiga skäl och överensstämt med godtagen marknadspraxis. Den bevisning som åklagaren hade lagt fram motbevisade enligt hovrätten inte dessa uppgifter. Hovrätten ansåg därför, i likhet med tingsrätten, att åtalet för otillåten marknadspåverkan skulle ogillas.

Disciplinnämnden konstaterade i sitt beslut om vilandeförklaring att, om det sedan ett disciplinförfarande har inletts väcks åtal mot licenshavaren för samma överträdelse som den som ligger till grund för disciplinförfarandet och licenshavaren frikänns av allmän domstol på grund av bristande bevisning, disciplinnämnden inte bör överpröva detta ställningstagande. Denna situation föreligger i det nu aktuella fallet. Disciplinnämnden kan därför inte ålägga licenshavarna någon disciplinpåföljd för att de brutit mot Derivatregelverket i påtalat hänseende. Detsamma måste anses gälla den anmärkning som särskilt gjorts beträffande licenshavare 1s rapporter till företagets ekonomiavdelning vilka visserligen inte omfattades av åtalet men uppenbarligen har nära samband med de åtalade förfarandena och behandlades i rättegången (jfr t.ex. hovrättens dom s. 5).

SwedSec har emellertid till grund för yrkandet beträffande licenshavare 2 även lagt påståenden som saknar samband med åtalet (otillåtna internaffärer och röjande av företagshemligheter). I dessa avseenden skall handläggningen av disciplinärendet fortsätta.

Disciplinnämnden lämnar SwedSecs yrkanden om disciplinpåföljd utan bifall i vad avser licenshavare 1 och 3. I fråga om licenshavare 2 lämnas yrkandet utan bifall såvitt det grundar sig på överträdelse av Derivatregelverket i ovan angivet hänseende.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%