Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2011:11

(2011-12-28)

Bakgrund

I ärendet har SwedSec Licensiering AB (SwedSec) på grundval av uppgifter från ett av SwedSecs anslutna företag gjort gällande att en licenshavare under anställning hos företaget brutit mot det s.k. Derivatregelverket. I den delen har disciplinnämnden genom beslut den 8 november 2011 – med hänvisning till en lagakraftvunnen hovrättsdom rörande samma förfaranden – lämnat SwedSecs yrkande om disciplinpåföljd utan bifall (Beslut 2011:10).

Företagets anmälan mot licenshavaren innefattade också ett påstående om otillåtna internaffärer. I det avseendet har SwedSec uttalat att SwedSec saknat tillräckligt underlag för att bedöma den interna praxis och den goda sed som företaget stött sin anmärkning på och att licenshavaren därför inte disciplinärt kan klandras för agerandet.

Företaget har ytterligare anmält att licenshavaren obehörigen röjt företagets företagshemligheter genom att i ett vid Stockholms tingsrätt anhängiggjort tvistemål ge in företagets dagliga resultatrapporter för en period om ca 18 månader. Det framgår av handlingarna att det åsyftade målet var ett mål mellan licenshavaren och företaget som rörde ogiltigförklaring av ett beslut av företaget att avskeda licenshavaren på grund av att denne enligt företagets uppfattning brutit mot Derivatregelverket. Det är också upplyst att målet sedermera avskrevs med anledning av att parterna träffat förlikning.

SwedSec har med utgångspunkt i företagets anmälan anfört att de aktuella dagrapporterna samlade på det sätt som skett utgjorde sensitiv information om företagets affärsverksamhet. Ingivande av materialet utan maskering måste enligt SwedSec bedömas som röjande av företagshemlighet. Eftersom licenshavaren då fortfarande var bunden vid sin tystnadsplikt, kan han enligt SwedSec inte undgå kritik för sitt handlande.

Licenshavaren får anses ha bestritt att han i detta avseende har gjort sig skyldig till något som skulle kunna föranleda disciplinstraff.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Licenshavaren har sammanfattningsvis anfört följande till grund för sin inställning i ärendet. Det bestrids att de aktuella handlingarna utgör företagshemligheter. Informationen innehöll namn på de olika portföljerna och dagligt resultat för dessa. När handlingarna gavs in till tingsrätten i januari 2008 var företagets resultat för åren 2005 och 2006 sedan länge offentliga. Även resultatet för år 2007 var offentligt. Det är uppenbart att listorna saknade information som skulle kunna leda till att någon utomstående två år efteråt skulle kunna dra slutsatser till men för företaget eller att det över huvud taget skulle kunna dras några slutsatser av materialet. Röjandet av materialet kan inte vara ägnat att medföra skada för företaget i konkurrenshänseende. Till detta kommer att uppgifterna gavs in i en rättegång där licenshavaren hade att motbevisa att avskedandet av honom var riktigt. I en sådan situation åtnjöt licenshavaren en marginal för felbedömning av huruvida informationen kunde utgöra företagshemlighet. Annars skulle det vara fråga om ett flagrant brott mot Europakonventionen. Att det är fråga om en uppenbar efterhandskonstruktion från företagets sida framgår redan av det förhållandet att företaget reagerade mot ingivandet av handlingarna först tre månader senare.

Företaget har i ärendet framhållit att licenshavarens syfte med att ge in de aktuella dokumenten förefaller ha varit att påvisa frånvaron av ”edge” i den dagliga rapporteringen och att detta syfte hade kunnat uppnås även om resultaten hade maskerats.

Disciplinnämnden får för egen del anföra följande.

Av handlingarna i ärendet framgår att licenshavaren hade vilande licens vid tiden för det aktuella händelseförloppet. I enlighet med vad nämnden uttalade i sitt beslut den 8 november 2011 får hans licens numera anses ha förfallit. Enligt 8 kap. 7 § i SwedSecs regelverk skall disciplinnämnden emellertid även i ärende avseende person vars licens förfallit pröva huruvida skäl för disciplinpåföljd förelegat och därvid bestämma den påföljd som skulle ha meddelats enligt detta kapitel om personen alltjämt varit licenshavare.

Vad gäller själva saken konstaterar disciplinnämnden att det som grund för att det aktuella materialet inte hade bort ges in till tingsrätten utan maskering endast åberopats att materialet utgjorde en företagshemlighet hos företaget. Nämnden saknar alltså anledning att gå in på frågan om det av annat skäl – t.ex. av hänsyn till enskilda personer – hade varit lämpligt att känsliga uppgifter maskerats. Det kan också konstateras att det i ärendet inte har åberopats någon för licenshavaren gällande särskild tystnadspliktsförbindelse utan endast allmänna regler om företagshemligheter.

Med företagshemlighet avses enligt lagen (1990:409) om företagshemligheter sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Disciplinnämnden saknar anledning till annat antagande än att de dagliga resultatrapporterna utgjorde företagshemligheter hos företaget, även om skyddsvärdet vid den aktuella tidpunkten får antas ha varit begränsat.

De aktuella uppgifterna ingavs i ett mål mellan licenshavaren och företaget. Att företaget därigenom fick del av uppgifterna – vilka härrörde från företaget självt – kan givetvis inte anses utgöra något röjande. Fråga uppkommer emellertid om det kan anses strida mot reglerna om företagshemligheter att uppgifterna kom till Stockholms tingsrätts kännedom. I detta avseende är att notera att lagen om företagshemligheter tar sikte endast på sådant röjande av företagshemligheter som sker obehörigen, en begränsning som särskilt understrukits i förarbetena till lagen (se NJA II 1990 s. 564 ff). Med hänsyn till vad som anförts i förarbetena får övervägande skäl anses tala för att det inte kan anses som ett obehörigt röjande att en domstol i ett sådant mål som det här var fråga om fick del av uppgifterna.

Att märka är emellertid att det ingivna materialet kom att bli allmänna handlingar hos Stockholms tingsrätt. De för domstolen gällande sekretessreglerna gav inte något fullständigt skydd för uppgifterna, och det fanns därför risk att delar av materialet skulle komma till utomståendes kännedom. Det måste antas att licenshavaren kunde ha tillgodosett syftet med materialets ingivande även om vissa delar av detta maskerats, och licenshavaren borde i enlighet med allmän praxis ha gjort detta. Med hänsyn till omständigheterna skulle licenshavarens underlåtenhet att maskera delar av de till Stockholms tingsrätt ingivna uppgifterna dock inte ha förskyllt strängare påföljd än en erinran.

Disciplinnämnden finner alltså att licenshavaren, om hans licens fortfarande hade varit gällande, skulle ha meddelats erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%