Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2012:1

(2012-02-03)

Bakgrund

Licenshavaren, var tidigare anställd som rådgivare på ett av SwedSecs anslutna företag och var då innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Han lämnade sin anställning i slutet av år 2010. Hans licens är nu vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren under den tid han innehaft aktiv licens agerat olämpligt i sin roll som SwedSec-licensierad rådgivare och brutit mot företagets uppförandekod.

Licenshavaren har inte hörts av till disciplinnämnden.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I företagets anmälan anförs följande. I februari 2011 framkom att licenshavaren under 2010, för privata ändamål, lånat 850.000 kronor av en kund. Kunden är en 85-årig dam med vilken licenshavaren har haft en lång kundrelation. De lånade pengarna bokades från kundens konto till ett konto som licenshavaren hade i en annan bank. Ett skuldebrev finns upprättat och enligt detta skulle lånet förfalla till betalning den 20 februari 2011. När återbetalningen av lånet uteblev kontaktades företaget av en anhörig till kunden som meddelade att någon återbetalning av lånet inte hade skett. Av den utredning som genomförts har det inte kunnat fastställas om det var licenshavaren som föreslog att han skulle få låna pengar av kunden eller om det var kunden själv som erbjöd honom lånet. Företaget har kompenserat kunden och övertagit kundens fordran.

Licenshavaren har inte hörts av vare sig under SwedSecs handläggning eller till disciplinnämnden. Anledning saknas mot den bakgrunden att ifrågasätta de uppgifter som företaget har lämnat i ärendet.

I företagets uppförandekod anges bl.a. att affärsbeslut och åtgärder alltid skall baseras på vad som är bäst för företaget och dess kunder och aldrig får motiveras av personliga hänsynstaganden eller förhållanden. Vidare understryks vikten av att undvika ens antydan av intressekonflikt mellan företagets intressen och en individs personliga intressen, eller någon nära anhörigs intressen. Därför kräver företagets interna regler att t.ex. anställda inte deltar i hanteringen av ärenden där den anställde har ett väsentligt intresse som kan stå i konflikt med företagets intressen. Dessutom förutsätts att varje anställd följer högsta etiska krav när den anställde utför sina yrkesmässiga och privata angelägenheter. Även i företagets etikpolicy anges att företagets anställda ska undvika att inleda personliga affärsförbindelser eller genomföra andra personliga ekonomiska transaktioner med kunder till företaget, för att undvika intressekonflikter. Dessutom framgår det av företagets interna regler att ingen anställd i företaget får handlägga sina egna transaktioner.

Som disciplinnämnden har uttalat i tidigare ärenden är det oacceptabelt om den som är licensierad hos SwedSec upptar penninglån från en kund, eftersom detta innebär en potentiell intressekonflikt (jfr nämndens beslut 2010:7 och 2010:9). Licenshavarens agerande står i uppenbar strid med företagets uppförandekod och dess etiska regler. Eftersom licenshavaren får antas själv ha utfört kontobokningarna står hans förfarande dessutom i strid med förbudet att handlägga egna transaktioner.

Med hänsyn till lånebeloppets storlek, till att detta inte återbetalades till kunden och till vad som har upplysts om kundens ålder får licenshavarens överträdelser anses så allvarliga att den vilande licensen ska återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%