Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2012:2

(2012-03-13)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som aktiemäklare hos ett av SwedSecs anslutna företag. Han är innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren brutit mot regler i företagets handlarinstruktion. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har vitsordat de faktiska omständigheter som lagts honom till last i ärendet men hänvisat till förmildrande omständigheter.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av handlingarna i ärendet framgår att licenshavaren den 4 augusti 2011 kl. 13.50 tog emot en order om att sälja fonder för en kunds räkning. Orden utfördes inte förrän kl. 15.30 samma dag. Eftersom handeln hade stängt kl. 15.00 fick detta till följd att ordern gick igenom först dagen därpå, vilket ledde till en förlust för kunden om ca 100.000 kr, som företaget har ersatt.

Licenshavaren har sammanfattningsvis anfört följande.

Han har arbetat som aktiemäklare sedan 2007. I sin roll som aktiemäklare har han tagit hand om den taktiska aktie- och derivatförvaltningen medan en rådgivare har haft hand om den strategiska fond- och ränteförvaltningen. Den 3 augusti 2011 blev han uppringd av den ifrågavarande kunden för en daglig avstämning. Marknaden hade under en period varit turbulent och kunden var orolig för sin fondportfölj. Kunden undrade vad licenshavaren ansåg om fondportföljen, men han avböjde att kommentera detta då han inte arbetar med det tillgångsslaget och inte får bedriva rådgivning kring dessa produkter. Kunden hänvisades till sin rådgivare, men denne hade semester. Licenshavaren föreslog då en annan kollega för en genomgång och eventuell försäljning vilket kunden accepterade. Enligt överenskommelsen kontaktade kollegan kunden och hade en genomgång av fondportföljen. Kollegan erbjöd kunden hjälp att sälja fonderna, vilket kunden dock valde att avvakta med.

Den 4 augusti 2011 vid 13.50-tiden blev licenshavaren återigen kontaktad av kunden. Med hänsyn till en nedgång på börsen bestämde sig kunden för att avveckla hela sin fondportfölj. Vid den aktuella tidpunkten var aktiebordet underbemannat på grund av semestertider och arbetsbelastningen var hög till följd av den turbulenta marknaden. Eftersom kunden var orolig och missnöjd valde licenshavaren att ta emot fondordern istället för att återigen hänvisa kunden till andra kolleger. Eftersom licenshavaren inte arbetar med tillgångsslaget fonder och inte kände till några rutiner för hur dessa ärenden ska behandlas, började han ringa runt för att ta reda på hur fondpositioner avvecklas. Flera gånger blev han avbruten på grund av inkommande samtal, som enligt instruktionerna har prioritet ett. Till slut kom han i kontakt med en rådgivare som talade om hur han skulle gå tillväga, varvid fondorderna gick iväg kl. 15.28.

Den 9 augusti 2011 blev licenshavaren uppringd av kunden, som bl.a. påpekade att fonderna inte hade blivit sålda den 4 augusti 2011, som kunden hade begärt, utan först den 5 augusti 2011. Han förklarade för kunden att han hade semester, men att han skulle undersöka detta när han var åter i tjänst.

Måndagen den 15 augusti 2011 var licenshavaren åter i tjänst. Han kontaktade då omedelbart kundens rådgivare och berättade om den uppkomna situationen och bad rådgivaren utreda ärendet, samtidigt som de kom överens om att rådgivaren snarast skulle informera sin chef. Rådgivaren återkom till licenshavaren efter ett par dagar och bekräftade att fonderna blivit sålda den 5 augusti 2011, till följd av att avdelningen som behandlar fondorder hade en generell ”deadline” kl. 14.00. Vidare informerade rådgivaren bl.a. om att han underrättat sin chef, att chefen ansåg att kunden var berättigad till ersättning samt att rådgivaren skulle upprätta den incidentrapport som måste upprättas vid en felaffär. Licenshavaren frågade om han behövde göra något men fick beskedet av rådgivaren att de skulle ta hand om ärendet.

Den 1 september blev licenshavaren återigen kontaktad av kundens rådgivare och fick information om att rådgivaren hade varit i kontakt med företagets Compliance Officer som ansåg att ”källan” till felaffären skulle upprätta incidentrapporten. Licenshavaren kontaktade då omedelbart sin närmaste chef och informerade om vad som hade hänt samt upprättade en incidentrapport.

Disciplinnämnden konstaterar till en början att det givetvis var olyckligt att kundens order beträffande fonderna inte kom att verkställas samma dag. Behandlingen av en sådan order tillhörde dock inte licenshavarens normala uppgifter och det saknas anledning att anta annat än att han åtog sig uppdraget för att ge kunden så snabb service som möjligt. Disciplinnämnden anser med hänsyn till omständigheterna att det uppkomna dröjsmålet inte bör läggas till grund för någon disciplinpåföljd för licenshavaren.

Eftersom dröjsmålet hade uppkommit i licenshavarens verksamhet hade det i enlighet med företagets interna regler ålegat honom att anmäla det inträffade till sin chef. Licenshavaren hade dock visst fog för att räkna med att det skulle räcka med den incidentrapport som hans kollega hade upprättat och vidarebefordrat, och det saknas anledning anta att han syftade till att undanhålla incidenten. Det inträffade bör inte leda till någon svårare påföljd för licenshavaren än en erinran.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%