Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2012:3

(2012-05-23)

Bakgrund

Licenshavaren har varit anställd som värdepappersmäklare hos ett av SwedSecs anslutna företag och är innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets interna instruktioner vad avser dokumentation av affärsuppdrag.

Licenshavaren får anses ha bestritt att det finns förutsättningar att ålägga honom disciplinpåföljd.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av företagets anmälan och övriga handlingar framgår att licenshavaren vid ett antal tillfällen under 2011 gentemot tre s.k. rådgivningskunder utfört transaktioner avseende kundernas depåer utan att ha sett till att uppdrag från kunderna blivit inspelade. Enligt företaget förefaller några personliga möten för mottagande av order inte ha ägt rum. Antalet transaktioner som utförts, utan att kundernas order avseende uppdragen spelats in, uppgår till 32.

Licenshavaren har bl.a. anfört: Han har strävat efter att hitta den för varje kund bäst lämpade rutinen. Han vill bestämt hävda att han har dokumentation i form av minnesanteckningar som han skrivit vid kundbesök som täcker dessa transaktioner såväl som andra transaktioner. Till saken hör även att alla hans kunder har tillgång till sina egna depåer via annat värdepappersinstitut. Företagets instruktion är även tämligen ny. Han anför sammanfattningsvis att han, efter bästa förmåga, följt de instruktioner som meddelats honom muntligen och skriftligen från både företaget och kunderna.

Både av företagets interna instruktioner och av 21 kap. 3 § i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2007:16) framgår att telefonsamtal vid ett mäklarbord liksom andra telefonsamtal rörande kundorder skall spelas in. Dessa föreskrifter är inte särskilt nya. Det måste antas att i vart fall huvuddelen av de i ärendet aktuella transaktionerna beordrats per telefon. Även om licenshavaren kan tänkas ha dokumenterat de aktuella orderna på annat sätt har han i vart fall inte spelat in telefonsamtalen. Han har därmed åsidosatt en viktig regel och kan inte undgå disciplinpåföljd i form av varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%