Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2012:4

(2012-10-12)

Bakgrund

Licenshavaren har varit anställd som mäklare inom ett anslutet företag (Företaget) och är hos ett annat anslutet företag innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren på eget initiativ fattat beslut om och utfört order för kunders räkning, trots att kunderna saknat avtal om diskretionär förvaltning med Företaget. Dessutom har Företaget pekat på att avtalen med de två kunder som anmälan avser inte har dokumenterats ordentligt.

Licenshavaren har bestritt att det finns förutsättningar att ålägga honom strängare disciplinpåföljd än erinran. Han har utförligt yttrat sig till SwedSec under ärendets förberedande behandling. Genom sitt ombud jur.kand. Patrik Ståhl har han till disciplinnämnden framfört att han inte har något ytterligare att tillföra ärendet.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Licenshavaren har bl.a. anfört: Under sin tid som mäklare i Företaget arbetade han med cirka 150 kunder, varav cirka 100 kunder handlade med hjälp av olika derivatstrategier. De två kunder som anmälan avser var aktiva företagsledare och hade förhållandevis god erfarenhet av både finansiella marknader och handel med finansiella instrument. Kunderna handlade enligt en vanligt förekommande derivatstrategi, s.k. ”rullning”, som innebär att en investerare med förfall förlänger utgående derivatpositioner, t.ex. genom att förvärva nya derivat av liknande slag och med samma underliggande tillgång. Således lämnade kunderna kontinuerliga order om att Företaget skulle ingå och förlänga olika derivatpositioner för deras räkning. Under hösten 2011 framställde de två kunderna, var för sig och på deras eget initiativ, önskemål om att Företaget skulle förlänga derivatpositionerna enligt strategin ”rullning” utan att höra dem i förväg. Önskemålet framställdes med anledning av att kunderna ville förenkla hanteringen av sina värdepappersdepåer och att kunderna såg det som onödigt att de skulle behöva godkänna order som endast innebar att befintliga derivatpositioner fortsatte att löpa. I och med att kommande likväl som utförda transaktioner diskuterats löpande med kunderna, har dessa normalt också i praktiken bekräftat att aktuell typ av order skulle utföras. Kunderna har även erhållit avräkningsnotor i omedelbar anslutning till affärerna. Han delar inte Företagets uppfattning om att han skulle ha utfört order på eget initiativ. Han är tveksam till om överenskommelserna är att beteckna som diskretionär portföljförvaltning, eftersom överenskommelserna har varit begränsade till en specifik typ av derivattransaktioner som skulle företas just i samband med förfall av befintliga positioner. Det diskretionära utrymmet har åtminstone varit mycket begränsat. Det eventuella befogenhetsöverskridandet han gjort sig skyldig till är av ringa beskaffenhet i och med att hans hantering av de berörda kunderna inte har utgjort en markant avvikelse från normal kundhantering inom den berörda enheten hos Företaget. Han gör också gällande att det eventuella överskridandet är ursäktligt då hans agerande avsett ett förhållandevis litet antal kunder, grundat sig på önskemål från kunderna och skett utan egen vinning.

Liksom SwedSec finner disciplinnämnden att det är klarlagt i ärendet att licenshavaren utfört derivattransaktioner för två kunders räkning utan kundernas föregående samtycke till samtliga villkor i derivatkontrakten vilket innebär att han utfört arbetsuppgifter för vilka han saknade befogenhet. Av handlingarna framgår att detta skett under åtminstone ett års tid. Även om det diskretionära inslaget vid genomförandet av transaktionerna var begränsat kan hans förfarande inte anses ringa eller ursäktligt. Det framgår vidare av utredningen att han inte tydligt dokumenterat de överenskommelser som han träffat med kunderna, något som strider mot Företagets interna regler. Inte heller denna förseelse kan anses ringa eller ursäktlig.

För det inträffade bör licenshavaren meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%