Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2012:5

(2012-11-02)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd på ett anslutet företag till SwedSec och arbetade vid tiden för den aktuella händelsen med kvalificerad privatekonomisk rådgivning med inriktning på bl.a. placeringar. Han är innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets regler att handlägga ärenden för närstående samt att han olovligen utnyttjat ett internt konto i företaget. SwedSec har med hänvisning till företagets anmälan hemställt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har vitsordat de uppgifter som företaget har lämnat.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I ärendet är klarlagt att licenshavaren i strid med företagets etiska regler har handlagt en checkkredit med sin far som kredittagare. Vidare är utrett att checkkreditens belastningskonto övertrasserades när räntan drogs vid årsskiftet 2011/2012 och att underskottet delvis reglerades med en överföring från ett internt konto hos företaget. Nämnda konto är avsett för kompensation till kunder för felaktigt handlagda ärenden, och uttag förutsätter beslut om utanordnande av chef. Uttaget på internkontot, som var på maximibeloppet 1.500 kr, återbetalades innan förhållandet uppdagades.

De nämnda regelöverträdelserna får anses innebära att licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som hade ålegat honom i tjänsten. Vid bedömande av påföljd bör dock beaktas att licenshavaren såvitt framkommit inte förut har varit föremål för anmärkningar under den långa tid han har arbetat med kreditgivning. Med hänsyn härtill anser nämnden liksom SwedSec att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%