Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2012:6

(2012-11-02)

Bakgrund

Licenshavaren, är extraanställd hos ett anslutet företag till SwedSec och har arbetat inom ett affärsområde som bl.a. ansvarar för handel med aktier och aktierelaterade finansiella instrument. För närvarande fullgör han utbytestjänstgöring i Hong Kong. Han är innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren har överträtt sina skyldigheter som licenshavare. SwedSec har med hänvisning till företagets anmälan hemställt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har vitsordat de uppgifter som företaget har lämnat.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av 5 kap. 1 § i SwedSecs regelverk framgår att ett anslutet företag ska se till att licenshavare med aktiv licens som är anställda i det anslutna företaget håller sina kunskaper uppdaterade i enlighet med de kunskapskrav som SwedSec fastställer samt att företaget ska genomföra lämpliga kunskapskontroller avseende de anställdas kunskapsuppdatering. Av 5 kap. 2 § i regelverket framgår vidare att licenshavaren är skyldig att genomföra den årliga kunskapsuppdatering och kunskapskontroll som det anslutna företaget kräver. Anslutna företag ska därefter före utgången av november månad varje år till SwedSec rapportera in vilka av företagets licenshavare som har fått sina kunskaper uppdaterade och genomfört godkänd kunskapskontroll.

I ärendet är klarlagt att licenshavaren, efter att själv den 27 juni 2012 ha blivit godkänd vid företagets årliga kunskapskontroll, skickade ett e-postmeddelande till 35 medarbetare inom sin enhet. I detta meddelande skrev han bl.a. ”ÅKU 2012 lite hjälp på traven” samt bifogade en fil i vilken han hade kopierat de korrekta svaren på frågorna vid den kunskapskontroll som han hade genomgått. Tidigare under dagen hade han till en snävare krets sänt ett liknande e-postmeddelande med information om ett av delmomenten i kunskapskontrollen.

Licenshavaren har förklarat att utskicken gjordes i all välmening och att han nu i efterhand inser hur ”oerhört dum” handlingen var och att han ångrar det han gjorde.

Företaget har tillagt följande. Kunskapskontrollen är konstruerad på så sätt att det har tagits fram ett antal kontrollfrågor till respektive delområde, av vilka några slumpvis väljs av systemet när en anställd genomgår den årliga kunskapsuppdateringen. Den som misslyckas får göra om delområdet och vid detta tillfälle kan frågorna därför vara andra än tidigare. Detta innebär att de svar som licenshavaren delat med sig av inte nödvändigtvis haft någon avgörande betydelse för andra licenshavares möjligheter att klara respektive delområde. Företaget har också understrukit att licenshavaren har fått mycket positiva vitsord av chefer och medarbetare såvitt avser det dagliga arbetet och att det inträffade framstår som något som skett i ungdomligt oförstånd.

Disciplinnämnden konstaterar att licenshavarens förfarande visserligen inte synes strida mot någon uttrycklig regel inom företaget men att det framstår som så uppenbart olämpligt och omdömeslöst att det måste anses innebära ett åsidosättande av vad som ålegat honom i tjänsten. Det har varit ägnat att försvåra företags möjligheter att kontrollera att kunskapskontrollen genomförts på ett korrekt sätt vid den aktuella enheten.

Licenshavaren ska således åläggas disciplinpåföljd. Med hänsyn till att allt talar för att hans handlande hade sin grund i ungdomligt oförstånd och till att det inte var ägnat att annat än indirekt leda till skada anser disciplinnämnden liksom SwedSec att påföljden kan stanna vid en erinran.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%