Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2012:7

(2012-11-06)

Bakgrund

Licenshavaren, var vid tiden för den aktuella händelsen anställd som rådgivare hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB. Han är innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren har undertecknat två handlingar med en kunds namn. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har i huvudsak vitsordat vad som anförts från företagets sida.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I ärendet är klarlagt att licenshavaren i samband med rådgivningsverksamhet undertecknat två handlingar, varav den ena var en fullmakt, med kundens namn. Det är upplyst att det inträffade lett till att licenshavaren uppsagts från sin anställning hos företaget.

Rörande bakgrunden till det inträffade har licenshavaren uppgett: Han hade arbetat med en kund under ett par veckor och de hade haft tre personliga möten. Detta ledde till ett avtal om kapitalplacering. Inför det sista mötet hade han upprättat alla nödvändiga handlingar och överlämnade dem till kunden för underskrift. Handlingarnas utformning krävde ca tio namnteckningar. Kunden skrev under handlingarna och det fanns inga tveksamheter om vad som hade avtalats. När han kom tillbaka till kontoret upptäckte han att det saknades underskrifter på två handlingar. Under två veckors tid försökte han få kontakt med kunden för att komplettera handlingarna. Eftersom han visste att de saknade underskrifterna helt berodde på ett förbiseende fick han tanken att själv komplettera handlingarna med kundens underskrift på två ställen. Han ångrar givetvis detta, som fått stora konsekvenser för honom.

Som disciplinnämnden i flera tidigare beslut har framhållit (se nämndens beslut 2010:1, 2011:2 och 2011:9) får det, inom ramen för den licensierade verksamheten, inte förekomma att någon anställd undertecknar handlingar med kundens namn. Förfarandet är oacceptabelt, oavsett om kunden lämnat sitt samtycke eller inte.

I det nu aktuella fallet hade licenshavaren visserligen anledning att utgå från att handlingarna överensstämde med kundens önskemål, men han hade inte fått kundens uppdrag att underteckna dem. Hans förfarande är långtifrån ringa eller ursäktligt. Disciplinnämnden anser dock i likhet med SwedSec – med viss tvekan – att påföljden kan stanna vid varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%