Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2012:8

(2012-11-27)

Bakgrund

Licenshavaren är sedan den 1 augusti 2010 anställd som analytiker vid ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) inom enheten Corporate Finance. Han är innehavare av aktiv licens hos SwedSec.

Företaget har anmält att licenshavaren har överträtt företagets regler för anställdas egna värdepappersaffärer. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden skall ålägga licenshavaren disciplinpåföljd.

Licenshavaren har vitsordat de faktiska uppgifter som företaget har lämnat.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av interna anvisningar inom företaget, betecknade ”Code of Conduct”, framgår att anställda inom bl.a. Corporate Finance måste få förhandsgodkännande innan de kan handla med aktier, företagsobligationer eller derivat på sådana underliggande värdepapper. Förhandsgodkännandet gäller en dag. Vidare framgår det av nämnda regler att anställda inom Corporate Finance ska anmäla sitt innehav av finansiella instrument till den lokala compliancefunktionen när de anställs vid enheten och därefter enligt ”Riktlinjer för affärer gjorda för egen räkning”. Av nyssnämnda riktlinjer framgår vidare att den anställde, när han eller hon har underrättats om sin anmälningsskyldighet, är skyldig att snarast a) anmäla sitt eget och närståendes innehav av finansiella instrument, b) omedelbart anmäla varje förändring i sitt eget och närståendes innehav av finansiella instrument, c) årligen, senast vid utgången av första kvartalet, bekräfta att den information som den anställde lämnat om egna och närståendes innehav av finansiella instrument är korrekt och fullständig, samt d) på företagets begäran även i övrigt redovisa sitt eget och närståendes innehav av finansiella instrument i den utsträckning och vid den tidpunkt som företaget bestämmer. Vidare framgår av de nämnda riktlinjerna att ingen anmälningsskyldig får genom affärer med finansiella instrument realisera eller på annat sätt säkerställa vinst inom en kortare innehavstid än en månad (enmånadsregeln).

I detta ärende är klarlagt att licenshavaren har genomfört tio affärer utan förhandsgodkännande sedan han anställdes av företaget (därav som SwedSec har påpekat dock fyra innan han blev licenshavare hos SwedSec), att han genomfört totalt 29 värdepappersaffärer utan att omedelbart rapportera dessa samt att han först i april 2012 registrat fyra av dessa affärer i företagets elektroniska system trots att affärerna genomförts långt tidigare. Det är upplyst att licenshavaren har tilldelats en arbetsrättslig varning av företaget.

Licenshavaren har förklarat att han inte känt till de regler som han överträtt och i allt fall inte förstått hur allvarligt företaget ser på överträdelser av dessa regler. Det var först under våren 2012 – när Compliance skickade ut ett e-postmeddelande och efterfrågade utdrag rörande innehav av finansiella instrument – som han insåg att något var fel. På eget initiativ kontaktade han då Compliance och förklarade hur allt låg till.

I ärendet får anses utrett att företaget på ett tillfredsställande sätt informerat licenshavaren om de aktuella reglerna dels vid ett möte i anslutning till hans anställning, dels genom information som tillställts honom med e-post. Företaget har vidare obestritt uppgett att licenshavaren har signerat reglerna i september 2010, vilket innebär att han intygat att han tagit del av och förstått företagets regler om anställdas egna värdepappersaffärer.

De regler som licenshavaren upprepade gånger har överträtt är mycket viktiga för att förtroendet för värdepappersmarknaden skall kunna upprätthållas och är allmänt tillämpade inom branschen. De överensstämmer i huvudsak med de bestämmelser som har antagits av Svenska Fondhandlareföreningen. Med hänsyn till den information som licenshavaren enligt det föregående har erhållit kan han inte till sitt fredande åberopa att han inte känt till de aktuella reglerna. Den omständigheten att han själv vände sig till Compliance tyder emellertid på att han inte tillgodogjort sig informationen och att det således inte var fråga om några medvetna överträdelser från hans sida. Med hänsyn till detta anser disciplinnämnden – om än med tvekan – att påföljden kan stanna vid varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%