Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2012:9

(2012-11-27)

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd på ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens hos SwedSec. Hans arbetsuppgifter har omfattat kassahanteringssystem, lånehandläggning, kreditberedning och investeringsrådgivning, främst inom företagets fondutbud. Sedan hans anställning i företaget upphört är hans licens numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren har agerat i strid med SwedSecs regelverk samt medvetet och vid ett flertal tillfällen även efter påpekande från företaget agerat i strid med företagets instruktioner för kassahantering och kreditprövning. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har yttrat sig i ärendet.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I företagets kassainstruktion anges bl.a. att det är förbjudet för den som handhar företagets kassa att där genomföra egna transaktioner. Av företagets kreditinstruktion framgår bl.a. att kredittagare eller närstående till kredittagare inte får delta i kreditbeslut. Detsamma gäller den person och närstående till denne som har ett affärsmässigt intresse i kredittagaren eller i övrigt har en relation till kredittagaren som är ägnat att rubba förtroendet för hans opartiskhet i kreditbeslut.

Enligt vad företaget har anfört upptäcktes det vid en kontroll att licenshavaren hade genomfört en transaktion i kassan mot eget konto. Eftersom det är ett allvarligt avsteg från instruktionen för kassahantering inleddes en undersökning, där 19 allvarliga avsteg från kreditinstruktionen och kassainstruktionen under åren 2011 och 2012 identifierades.

Företaget har närmare redovisat de 19 överträdelser som åberopas mot licenshavaren. Av redovisningen framgår bl.a. att licenshavaren den 17 juli 2011 förberett och handlagt ett lån till en närstående. Detta är en jävssituation och han har därmed handlat i strid med företagets kreditinstruktion. Vidare har han den 18 november 2011 via kassan och under egen inloggning, gjort ett uttag på 40.000 kr ifrån sitt eget konto som han enligt egen utsago lånar ut till en kund som han känner. I mars året därpå utbetalar licenshavaren en kredit till den kunden om 1,5 miljoner kr. När krediten utbetalas överförs 40.000 kr till licenshavarens eget konto. Vid genomgång av allegaten och efterföljande samtal med licenshavaren framgår att han genom att inte ange kontohavare har försökt att undgå upptäckt. Licenshavaren har handlagt krediter som han har haft ett eget intresse i och undanhållit den informationen för företagets kreditfunktion och därmed handlat i strid med kreditinstruktionen. Han har även expedierat uttag och insättningar på sitt eget konto i sin kassa under egen inloggning vilket är i strid med kassainstruktionen. Den 22 december 2011 fick licenshavaren sin kreditlimit indragen på grund av hans handläggning av ett kreditärende rörande renovering av fastighet, där han inte följt företagets kreditinstruktion och policyföreskrifter, bl.a. framgår det inte vad som skulle åtgärdas för krediten och inkomsten på kredittagarna var felaktigt angivna. Licenshavarens agerande har utsatt företaget för en risk för kreditförlust. Den 28 mars 2012 överförs 15.000 kr från licenshavarens konto till en kunds konto och den 10 april 2012 överförs samma belopp från kundens konto till licenshavarens konto. Transaktionerna genomfördes av honom själv i kassan. Detta framstår som ett privatlån och ger uppfattningen att licenshavaren och kunden känner varandra vilket i så fall ger upphov till en jävssituation i strid med kreditinstruktionen. Han har även expedierat uttag och insättning på sitt eget konto i kassan under sin inloggning vilket är i strid med kassainstruktionen. Vidare har han vid 15 tillfällen överfört medel från kunders konto till sitt eget konto. Licenshavaren har själv genomfört transaktionerna i kassan. Därefter har motsvarande summa hämtats ut i bankomat från licenshavarens konto. Det sammanlagda beloppet uppgår till 35.700 kr. Vid licenshavarens arbetsplats hittades dessutom flera kunders aktiverade säkerhetsdosor till internetbanken. Några uppdragsavtal finns emellertid inte mellan kunderna och företaget som skulle kunna förklara dessa innehav. Licenshavaren har därmed utsatt företaget för en ryktes- och skadeståndsrisk. Licenshavarens agerande har varit av så allvarlig art att han har avskedats från sin tjänst.

Licenshavaren har erkänt fel angående användandet av hans eget konto i de lägen då kunder behövde kontanter och kunderna inte hade kort kopplade till sina konton eller hade fel på sina kort, eftersom kontoret inte har någon kontantkassa. Några instruktioner om hur hjälp med detta kunde ordnas fick han aldrig från företaget. Allt är gjort för att ge bästa möjliga service till kunderna och självklart helt utan egen vinning. I övrigt finns ett antal felaktigheter i företagets anmälan. Han har arbetat som rådgivare m.m. sedan 1995 och har nu förlorat allt.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Eftersom licenshavaren inte närmare preciserat vilka felaktigheter han anser finns i företagets anmälan och denna framstår som väl underbyggd och dokumenterad utgår disciplinnämnden från de uppgifter som företaget har lämnat.

Nämnden finner klarlagt att licenshavaren i strid med företagets regler under tiden januari 2011–april 2012 själv vid ett stort antal tillfällen genomfört egna transaktioner i företagets kassa. Vid flertalet av dessa tillfällen har ett penningbelopp förts över från kunds konto till licenshavarens eget konto och därefter har samma summa hämtats ut från bankomat. Disciplinnämnden utgår från att förfarandet i enlighet med vad licenshavaren har uppgett har haft till syfte att hjälpa kunder att kunna göra kontantuttag. Vid andra tillfällen har transaktionerna rört överföringar av pengar utan att kontantuttag skett mellan licenshavarens eget konto och kunders konton.

Det framgår vidare av utredningen att licenshavaren har hanterat ett kreditärende där en närstående var kredittagare samt ett annat kreditärende som han har haft ett eget intresse i. Jävssituationerna innefattar en intressekonflikt som kan påverka hur ett ärende hanteras och som även negativt kan komma att påverka förtroendet för företaget. Agerandet är inte förenligt med företagets kreditinstruktion. Härutöver har han i ett annat kreditärende avseende renovering av fastighet på flera punkter överträtt företagets kreditinstruktion och policyföreskrifter.

Inte heller är det acceptabelt att licenshavaren utan uppdragsavtal har varit i besittning av flera kunders aktiverade säkerhetsdosor till internetbanken, eftersom detta har exponerat företaget för risker.

Även om licenshavarens förfarande i stora delar får antas ha haft till syfte att hjälpa kunder måste det konstateras att han allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. De upprepade överträdelserna måste anses ha gjorts medvetet och tyder på en bristande respekt för viktiga regler. Liksom SwedSec anser disciplinnämnden att licenshavarens licens bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%