Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2013:6

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som aktiemäklare hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”) och innehavare av aktiv licens hos SwedSec.

Företaget har anmält till SwedSec att licenshavaren har överträtt företagets interna regler rörande hantering av intressekonflikter. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av 8 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden framgår att ett värdepappersinstitut ska tillvarata sina kunders intressen när det bl.a. tillhandahåller investeringstjänster samt handla hederligt, rättvist och professionellt. Av företagets interna regler framgår bl.a. att affärsbeslut, liksom övrigt agerande, aldrig ska vara grundade på personliga hänsynstaganden eller relationer, att anställda inte ska handlägga bankaffärer eller frågor i vilka anställda har ett personligt intresse och att anställda alltid ska tillvarata kundernas intressen och relationen till kunderna får inte påverkas av andra ovidkommande hänsyn.

Av utredningen framgår att företaget den 18 januari 2013 tog emot en säljorder avseende 14.700 aktier i ett börsföretag med ordervillkoret ”marknadspris”. Licenshavaren var själv aktieägare i det berörda företaget och önskade förvärva ytterligare aktier. Han registrerade en limitorder avseende 8.000 aktier hos ett annat värdepappersinstitut. Detta innebar att han själv kom att köpa 8.000 av de aktier som kundens säljorder avsåg. Utan licenshavarens köporder skulle kundens säljorder inte ha kunnat tillgodoses vid den aktuella tidpunkten. Det är omöjligt att bedöma om kunden kunde ha fått bättre pris för aktierna utan licenshavarens köporder.

De av företaget antagna reglerna syftar till att motverka att en mäklare hamnar i en jävssituation vid hantering av kunduppdrag. Enligt disciplinnämndens mening har licenshavaren överträtt dessa regler genom sitt förfarande.

Vid bedömningen bör beaktas att företaget upplyst att det var licenshavaren själv som anmälde det inträffade till företagets compliancefunktion.

För det inträffade bör licenshavaren meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%