Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2013:7

(2013-08-14)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som rådgivare hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och verksam i företaget sedan oktober 2009. Han är innehavare av aktiv licens hos SwedSec.

Företaget har anmält till SwedSec att licenshavaren för en kund har genomfört investeringar som inte har varit avpassade för kundens behov. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av 8 kap. 23 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden framgår att ett värdepappersinstitut ska, när det tillhandahåller investeringsrådgivning, hämta in nödvändiga uppgifter från kunden, så att institutet kan rekommendera de finansiella instrument som är lämpliga för kunden. Av 15 kap. 4 och 5 §§ i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2007:16) framgår vidare att värdepappersinstitutet ska ha en rimlig grund för att anta att den specifika transaktion som rekommenderas uppfyller t.ex. kundens mål med investeringen. Ett värdepappersinstituts information om kundens mål med investeringarna ska när det är relevant bl.a. innehålla uppgifter om kundens riskvilja och riskprofil. Dessa regler är centrala för investeringsrådgivning avseende finansiella instrument och har stor vikt för att kundens intressen ska tas till vara på bästa sätt.

Det nu aktuella ärendet avser en kund som i rådgivningsprotokollet har definierat sin riskvilja som låg och att kunden kan tänka sig att förlora 10 procent på sina investeringar över investeringshorisonten. Kunden har löpande gjort förändringar i portföljen utifrån den investeringsrådgivning som lämnats av rådgivaren där framför allt strukturerade produkter av typen ”autocalls” föreslagits av rådgivaren. I januari 2013 hade kunden investerat 1/3 i Aktiefonder, 1/3 i Autocall Bric och 1/3 i Autocall Sverige. Enligt företagets uppfattning kan inte en port-följ innehållande 1/3 aktiefonder och 2/3 autocallprodukter rymmas inom kundens behov av låg risk såsom kunden uttryckt sin vilja i rådgivningsprotokollet. Licenshavaren har meddelats en arbetsrättslig varning för det inträffade.

Det saknas anledning till annat antagande än att de nyssnämnda investeringarna grundat sig på råd av licenshavaren. Enligt disciplinnämndens bedömning står dessa inte i överensstämmelse med kundens riskvilja sådan den kommit till uttryck i rådgivningsprotokollet, särskilt med hänsyn till att autocallprodukter kan falla kraftigt i händelse av större kursfall på de underliggande börserna. Nämnden har allvarligt övervägt att tilldela licenshavaren en varning för det inträffade men slutligen stannat för en erinran.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%