Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2013:10

(2013-11-01)

Bakgrund

Licenshavaren, var vid tiden för den aktuella händelsen, anställd som verkställande direktör hos ett av SwedSec Licensiering ABs (SwedSec) anslutna företag med tidigare firma X (Företaget) och innehavare av aktiv licens hos SwedSec. Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren har överträtt VD-instruktionen och därmed sina befogenheter som verkställande direktör.

Med anledning av Företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavarens licens återkallas. Licenshavaren har inte yttrat sig i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Företaget har till utveckling av sin anmälan i huvudsak anfört följande: I början av juni 2013 fick Företagets nuvarande verkställande direktör via media information om att Företaget var föremål för en konkursansökan. Det framkom då att Företagets före detta verkställande direktör, i samband med att ett avtal om förtidsinlösen av aktier i Y ingicks mellan bolag A och bolag B, ställt en garanti såsom för egen skuld för Företagets räkning. Garantiåtagandet har han undertecknat i sin egenskap av verkställande direktör utan att styrelsen i Företaget har varit underrättad härom.

Företagets uppfattning är att detta agerande ligger utanför de befogenheter som den dåvarande verkställande direktören hade vid den aktuella tidpunkten enligt den VD-instruktion som antagits av Företagets styrelse. Företagets uppfattning är att en utfästelse eller garanti inte ryms inom ramen för den löpande förvaltningen av Företaget. Licenshavaren har alltså överträtt interna regler som var aktuella vid tidpunkten för händelsen. Företaget gör även bedömningen att licenshavaren genom sitt agerande kan ha medverkat till att Företaget överträtt de regler som gäller allmänt för värdepappersbolags verksamhet. Företaget har inte tillstånd för vare sig garantigivning eller andra former av ställande av säkerheter.

Resultatet av händelsen utmynnade i att Företaget hamnade i en domstolsprocess, där parterna dock innan förhandling inletts kunde förlikas. Varken Företaget eller någon av Företagets kunder har lidit någon ekonomisk skada på grund av regelöverträdelsen, men Företaget har, i och med att ärendet varit omskrivet i media, lidit en viss ryktesförlust.

Disciplinnämnden konstaterar att licenshavaren i det aktuella avtalet iklätt Företaget en garanti, motsvarande borgensansvar, för ett bolag som vid denna tid ingick i samma koncern, avseende ett belopp om 100.000 EURO. Såvitt framgår av utredningen var detta inte någon åtgärd i själva värdepappersrörelsen.

Som nyss sagts har Företaget emellertid framhållit att licenshavaren genom sitt agerande kan ha medverkat till att Företaget överträtt de regler som gäller allmänt för värdepappersbolags verksamhet, eftersom Företaget inte har tillstånd för vare sig garantigivning eller andra former av ställande av säkerheter. Härmed åsyftas uppenbarligen tillstånd enligt 2 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden att utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument. Den bestämmelsen rör emellertid bara garantigivning avseende finansiella instrument som en investeringstjänst, exempelvis vid emissioner (jfr prop. 2006/07:115 s 560).

Det anförda leder till slutsatsen att det aktuella borgensåtagandet inte kan anses ha varit något led i den licensierade verksamheten.

Vid bedömningen av om ärendet skall tas upp till sakprövning beaktar nämnden emellertid att det i 9 kap. 2 § i SwedSecs regelverk finns en allmän bestämmelse om att en licenshavare ska följa SwedSecs regelverk och det egna anslutna företagets interna regler i den mån de grundar sig på lag, föreskrifter, andra författningar, allmänna råd eller branschrekommendationer.

I kommentaren till denna bestämmelse anges bl.a. att de anställda måste agera på ett sätt som överensstämmer med regelverket oavsett om detta träffar dem direkt eller endast indirekt och att detta gäller all den verksamhet som licenshavaren sysslar med, även verksamhet som inte ligger inom värdepappersmarknaden.

Det får alltså anses vara förutsatt att disciplinnämnden skall kunna pröva överträdelser av Företagets regler även när de avser verksamhet som inte omfattas av värdepappersmarknaden. Detta synsätt kan inte drivas alltför långt men i förevarande fall anser nämnden sig oförhindrad att ta upp ärendet till prövning.

Vad härefter gäller ärendet i sak beaktar nämnden att det av 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) anges att den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vidare framgår det av 8 kap. 7 § ABL bl.a. att styrelsen genom skriftliga instruktioner ska klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen å ena sidan och den verkställande direktören å den andra (jfr prop. 1997/98:99 s. 304).

Av handlingarna framgår att styrelsen i Företaget antagit en VD-instruktion, där det bl.a. angetts att verkställande direktören inte får vidta åtgärder som är av osedvanlig art eller av stor betydelse för Företaget och att verkställande direktören endast får vidta sådana åtgärder efter särskilt bemyndigande av styrelsen. Som exempel på åtgärder av angivet slag anges i instruktionen bl.a. utställande av garanti eller annan säkerhet. Verkställande direktören kan dock enligt instruktionen själv fatta beslut även i sådana frågor om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet för Företaget.

Som SwedSec har anfört finns det inte något i utredningen som tyder på att ärendet var av så brådskande natur att styrelsens beslut inte kunde avvaktas. Licenshavaren har därmed överträtt sina befogenheter som verkställande direktör genom att utställa den aktuella garantin.

Vid bedömningen av om licenshavarens licens skall återkallas i enlighet med vad SwedSec begärt kan disciplinnämnden emellertid inte undgå att beakta att licenshavarens förfarande som förut har sagts inte kan anses ha rört den licensierade verksamheten. Med hänsyn härtill framstår återkallelse som en alltför ingripande åtgärd. Licenshavaren bör i stället meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%