Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2013:11

(2013-11-01)

Bakgrund

Licenshavaren var, vid tiden för den i ärendet aktuella händelsen, anställd som kapitalrådgivare hos ett anslutet företag (Företaget) till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens hos SwedSec. Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren har förfalskat namnteckningar vid två olika tillfällen, år 2006 och 2013.

SwedSec har med hänvisning till att anmälan om händelsen 2006 har gjorts först ca sju år efter att den inträffade funnit att det inte framstår som rimligt att den händelsen, efter så lång tid, ska kunna föranleda en disciplinpåföljd. SwedSec har begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd för händelsen år 2013.

Licenshavaren, som företrätts av advokaten Magnus Dahlgren, har medgivit de faktiska omständigheter som ligger till grund för företagets anmälan.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Företaget har till utveckling av sin anmälan i huvudsak anfört följande i den del som nu är aktuell:

Vid ett möte den 10 juni 2013 medgav licenshavaren att han förfalskat en kunds namnteckning på två depåavtal daterade den 20 maj 2013. Kunden hade anslutit sig till Företagets portföljförvaltning, men hade inte skrivit under några depåavtal. Licenshavaren skrev då under avtalen med kundens namnteckning och depåerna öppnades. Samma dag, strax före det aktuella mötet, hade dock licenshavaren kontaktat kunden och fått nya portföljförvaltnings-/ och depåavtal underskrivna av kunden, men utan att förklara för kunden skälet härtill.

Licenshavarens agerande innebär att både lag och interna regler har överträtts. Varken Företaget eller Företagets kunder har såvitt Företaget kunnat bedöma lidit någon ekonomisk skada av hans agerande. Däremot har den kund vars namnteckning licenshavaren förfalskade uppgett att han skulle söka juridisk hjälp för att diskutera en eventuell polisanmälan angående de konstaterade förfalskningarna. Kunden har även uppgett att han kommer att rikta ett ekonomiskt anspråk mot Företaget för de olägenheter som licenshavarens förfarande skapat för kunden. I dagsläget har Företaget dock ingen uppgift om hur stort detta anspråk kan bli. En samlad bedömning gör att Företaget inte längre har något förtroende för licenshavaren och inte anser honom lämplig att inneha licens. Företaget och licenshavaren har kommit överens om att hans anställning ska upphöra den 1 september 2013.

Licenshavaren har i nu aktuellt hänseende anfört i huvudsak anfört följande:

Han har arbetat med kapitalförvaltning och rådgivning sedan 1996 varav anställningen på Företaget löpte från 2001 till 2013. Under hela denna tid har licenshavaren genomfört sitt arbete mycket väl och varit uppskattad av såväl kunder som kollegor.

Fredagen den 17 maj 2013 var sista dagen på en säljperiod som hade varat i tre veckor. Perioden präglades av oerhört hög aktivitet med många kundbesök per dag och licenshavaren hade arbetat mycket intensivt och stressat för att gruppen/kontoret skulle uppnå sitt mål. Fredagen den 17 maj 2013 hade han ett prospektmöte med en ny potentiell kund. Han hade före mötet förberett alla avtal i händelse av att det skulle bli affär. Kunden skrev på alla avtal inklusive det styrande avtalet. Emellertid saknades depåavtalet vid detta tillfälle vilket upptäcktes av licenshavaren efter att mötet avslutats. Vid upptäckten var intentionen att avtalet skulle överlämnas till kunden av en kollega som skulle till kundens kontor. På grund av hög arbetsbelastning hann licenshavaren inte skriva ut avtalet till den tidpunkt då kollegan skulle åka till kunden. Istället planerade licenshavaren att skriva ut depåavtalet och skicka det till kunden tillsammans med svarskuvert. Vid tillfället hade licenshavaren en hög belastning med affärer och administration på grund av de affärer som han gjort under den aktuella säljperioden. Pressen från arbetsgivaren, arbetssituationen och all uppbyggd stress resulterade i bristande omdöme. Istället för att skicka iväg depåavtalet för underskrift signerade licenshavaren avtalet med kundens namnteckning och skickade det till Företagets depåservice för arkivering. Licenshavaren ville för kundens skull skicka iväg handlingarna så snabbt som möjligt. Att han efter 17 år i samma yrke utför denna felaktiga och ödesdigra handling kan endast förklaras av att all den uppbyggda stressen förändrade hans omdöme i denna situation och ledde till en kortslutningsreaktion.

Disciplinnämnden får för egen del anföra följande.

Det står klart att licenshavaren har undertecknat ett depåavtal med kundens namn utan samtycke från kunden. Disciplinnämnden har i flera tidigare beslut framhållit att det inom ramen för den licensierade verksamheten inte får förekomma att någon tecknar annans namn (se nämndens beslut 2010:01, 2011:02, 2011:09 och 2012:07). Licenshavarens handlande är således oacceptabelt. För det inträffade bör varning meddelas honom.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%