Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2013:14

(2013-12-09)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens hos SwedSec.

Företaget har anmält att licenshavaren överträtt företagets interna regel om att inte acceptera betalningsuppdrag via e-post.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren ska meddelas varning.

Licenshavaren har medgivit de faktiska omständigheter som företaget har anfört.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I ärendet är klarlagt att licenshavaren den 21 och 23 augusti 2013 via e-post fick två betalningsuppdrag till mottagare i Ryssland respektive Spanien. Båda betalningsuppdragen gav sken av att vara från en av företagets kunder. Licenshavaren utförde inte i något av fallen någon ID-kontroll för att säkerställa att uppdraget kom från en behörig företrädare för kunden men ombesörjde betalningarna. Efter det att betalningarna utförts, hörde kunden av sig till licenshavaren den 26 augusti 2013, samma dag som kunden fått en skriftlig bekräftelse på betalningen till Ryssland, och förklarade att denne inte hade beordrat vare sig den betalningen eller betalningen till Spanien.

Företagets utredning har visat att kunden har blivit utsatt för bedrägeri, och företaget har kompenserat kunden fullt ut. Företaget har lyckats att återfå pengarna för betalningen till Ryssland, men avseende betalningen till Spanien har företaget förlorat ett betydande belopp. Händelsen är polisanmäld. Företaget har upplyst att licenshavaren tilldelats en arbetsrättslig varning till följd av regelöverträdelsen. När licenshavaren fick klart för sig vad som hade skett har han enligt företagets uppfattning agerat med gott omdöme genom att omedelbart kontakta sin chef, biträda vid utredningen och i övrigt agerat föredömligt. Företaget har fortsatt förtroende för licenshavaren.

Licenshavaren har erkänt regelöverträdelsen enligt anmälan och har vidare i huvudsak anfört följande: Han kan bara beklaga att hans omdöme svek honom just den aktuella dagen och att han blint litade på e-posten, som kom till hans personliga e-postbrevlåda hos företaget. Han ber om ursäkt för sitt bristande omdöme och hoppas att han aldrig mer i livet råkar ut för en liknande händelse.

Disciplinnämnden konstaterar att det av företagets ”Riktlinjer för extern e-post” framgår att uppdrag eller affärsorder av säkerhetsskäl inte får tas emot via e-post och att kommunikation med kunder via e-post ska ske med försiktighet. Vidare framgår det bl.a. av företagets ”Rutinbeskrivning avgående utlandsbetalningar” att det är kontorets ansvar att säkerställa att inkomna uppdrag via e-post eller telefon kommer från behörig avsändare.

Licenshavarens underlåtelse att kontrollera att e-posten kom från behörig avsändare strider följaktligen mot företagets interna regler.

För det inträffade bör licenshavaren meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%