Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2014:10

(2014-06-27)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som säljchef hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens hos SwedSec.

Företaget har anmält att licenshavaren har överträtt företagets interna regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har i huvudsak medgett de faktiska omständigheter som ligger till grund för företagets anmälan.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Enligt 8 kap. i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2007:16) ska ett värdepappersinstitut ha regler för de anställdas anmälan av egna affärer. Dessutom har Svenska Fondhandlareföreningen beslutat branschregler på detta område som ska gälla för anställda och uppdragstagare i föreningens medlemsföretag. Av föreningens regler framgår att det är fråga om minimiregler som kan göras mer långtgående av respektive medlemsföretag. De regler som företaget har infört på detta område stämmer överens med dem som föreningen har antagit. Enligt företagets regler ska anmälan om förändringar i värdepappersinnehav ske omedelbart och göras genom ingivande av kopia på avräkningsnota, depåbevis eller liknande. Företaget har därutöver infört regler om att de anmälningsskyldiga före handel måste kontrollera att bolaget i fråga inte är kund till företaget. Detta ska göras genom att inhämta förhandsgodkännande, som gäller till utgången av nästa handelsdag. Licenshavaren har i december 2009 intygat att han läst och förstått dessa regler, låt vara i en tidigare version som emellertid i huvudsak överensstämmer med den nu gällande. Företaget har visat att de anställda också löpande har informerats om reglerna.

I ärendet är klarlagt att licenshavaren den 16 september 2013 köpt 285 aktier i företaget och samma dag sålt dessa aktier utan att först inhämta förhandsgodkännande. Som nyss nämnts syftar kravet på förhandsgodkännande för köp av noterade aktier endast till att kontrollera att emittenten inte är kund till företaget. Detta syfte gör sig inte gällande i fråga om aktier i företaget. Disciplinnämnden finner därför att licenshavarens underlåtenhet att inhämta förhandsgodkännande beträffande dessa affärer inte kan läggas till grund för disciplinpåföljd.

Emellertid framgår av handlingarna att licenshavaren inte omedelbart utan först på begäran lämnade in avräkningsnotor beträffande de nu nämnda affärerna liksom beträffande ett köp den 4 november 2013 av 100 aktier i företaget, för vilket han dock inhämtat förhandsgodkännande.

Licenshavaren har förklarat att köpet av 285 aktier den 16 september 2013 var till hans tjänstepensionsdepå och att försäljningen samma dag skedde från hans investeringssparkonto och att hans värdepappersinnehav således inte förändrats. Som SwedSec har anfört får emellertid antas att aktierna i tjänstepensionsdepån ägs av försäkringsbolaget, vilket formellt innebär att en ändring av innehavet ägt rum. Omständigheterna får dock anses starkt förmildrande.

Slutligen är det klarlagt att licenshavaren den 6 mars 2014 köpt 5.000 aktier i Volvo utan att ha inhämtat förhandsgodkännande och att avräkningsnota inte inlämnades omedelbart utan först den 20 mars, såvitt framgår av handlingarna dock utan särskild begäran.

Licenshavaren har förklarat att han har sin värdepappersdepå hos företaget, vilket innebär att alla hans affärer är transparenta för företaget. Disciplinnämnden känner till att vissa värdepappersinstitut har rutiner för automatiska underrättelser för fall då den som är anställd i värdepappersinstitutet har depå hos arbetsgivaren. Detta gäller emellertid inte företaget.

Licenshavaren har således i förut angivna hänseenden åsidosatt företagets regler. Disciplinnämnden finner inte utredningen ge vid handen att företaget försummat informationen till de anställda på sätt som kan påverka bedömningen. Trots de aktuella reglernas betydelse för förtroendet för värdepappersmarknaden kan emellertid licenshavarens försummelser inte anses allvarligare än att påföljden kan stanna vid en erinran.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%