Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2014:11

(2014-06-27)

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd i ett anslutet företag (numera i likvidation) till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens. Han har nu aktiv licens hos ett annat anslutet företag.

Disciplinnämnden meddelade den 22 maj 2012 (beslut 2012:3) licenshavaren varning för att han under 2011 vid ett antal tillfällen underlåtit att spela in telefonsamtal vid mäklarbord i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och arbetsgivarens interna instruktioner.

SwedSec har på eget initiativ inlett ett disciplinärende avseende licenshavaren efter att ha tagit del av en lagakraftvunnen dom från Svea hovrätt. Enligt den nämnda domen har licenshavaren blivit dömd för otillbörlig marknadspåverkan, som begåtts uppsåtligt, till villkorlig dom och böter.

Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Genom sin dom fastställde hovrätten en dom av Stockholms tingsrätt. Av tingsrättens dom framgår att licenshavaren under tiden den 5 september till den 19 oktober 2011 vid sex tillfällen företog 14 transaktioner med aktier i Impact Coatings AB mellan depåer som tillhörde olika kunder men förvaltades av licenshavaren. Köp- och säljorder lades med korta intervall. Handeln omfattade sammanlagt 57.280 kr. De fällande domarna har motiverats med att licenshavaren i praktiken bestämt priset för såväl försäljning som köp av aktien och att han inte förmått förklara vilket kommersiellt syfte transaktionerna skulle anses ha haft.

Licenshavaren har i sammandrag anfört:

Han bestrider fortfarande att han har gjort sig skyldig till otillbörlig marknadspåverkan. Bestämmelsen om otillbörlig marknadspåverkan i 8 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (marknadsmissbrukslagen) är svårtolkad. Med anledning av att samtliga transaktioner rörde små belopp genomfördes dessa genom att licenshavaren själv lade köp- och säljorder utan att anmäla inbördes affärer till Nordnet. Han vill framhålla följande omständigheter av betydelse:

  1. Samtliga transaktioner gjordes på kundernas initiativ,
  2. Samtliga transaktioner gjordes för kunder vilka frekvent handlade med aktier och optioner,
  3. Impact Coatings var en tämligen illikvid aktie och samtliga transaktioner dvs. både köp- och säljtransaktioner skedde i spreaden dvs. inte på köp- eller säljkurs,
  4. Under tidsperioden den 5 september till den 19 oktober 2011 gick aktiekursen ner från 13,10 kr till 10,40 kr,
  5. Det totala courtaget för samtliga transaktioner uppgick till 2.800 kr, varav 637 kr netto tillföll licenshavaren,
  6. Kunderna har i stor utsträckning gjort förlustaffärer till följd av transaktionerna,
  7. Kunderna var oberoende av varandra och saknade intresse i bolaget Impact Coatings.

Om syftet med transaktionerna varit att påverka prissättningen av aktiekursen borde transaktionerna skett på köp- eller säljkurs. Transaktionerna initierades dock av kunderna och skedde istället i spreaden. Affärerna skedde av legitima skäl såsom kvittning av realiserade förluster mot vinster i andra värdepapper. Att handeln inte skulle ha saknat kommersiellt syfte motsägs av att transaktionerna ägde rum mellan kunder utan inbördes relation.

Till styrkande av licenshavarens lämplighet som finansiell rådgivare har hans nuvarande arbetsgivare i arbetsintyg bl.a. uttalat att licenshavaren har en utpräglad ansvarskänsla och besitter goda kunskaper inom sitt arbetsområde samt att han genomfört de arbetsuppgifter som han har ålagts, på ett omdömesgillt sätt.

Sammanfattningsvis gör licenshavaren gällande att han inte på grund av domen kan anses vara olämplig som rådgivare. I vart fall föreligger inte grund för SwedSec att återkalla hans licens.

Disciplinnämnden konstaterar att licenshavaren dömts för ett brott med anknytning till verksamheten. Som SwedSec har anfört i ärendet är regelöverträdelsen till sin typ allvarlig och den utgör i och för sig grund för återkallelse av licensen. Disciplinnämnden instämmer emellertid i att bestämmelsen om otillbörlig marknadspåverkan är svårtolkad. Den påverkan på marknaden som de aktuella transaktionerna kan ha lett till eller skulle ha kunnat leda till får anses ha varit förhållandevis begränsad, och affärerna gällde inte några större belopp. Att märka är också att licenshavaren torde ha kunnat anmäla affärerna till Nordnet som inbördes affärer. Vid en samlad bedömning finner nämnden därför i likhet med SwedSec att påföljden bör kunna stanna vid en varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%