Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2014:12

(2014-09-23)

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd i kundtjänst hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Hon har sedan den 10 maj 2013 varit innehavare av aktiv licens. Hennes licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren vid ett stort antal tillfällen gjort otillåtna uttag från ett internkonto.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavarens licens återkallas.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig till disciplinnämnden men har inte hörts av.

Överväganden

Företaget har anmält att licenshavaren har genomfört totalt 78 uttag från internt konto i företaget för insättning till eget konto. Dessa uttag jämställs av företaget med stöld ur kassa. Det aktuella interna kontot är endast tillåtet för uttag i samband med kompensation till kunder vid felaktigt handlagda ärenden. Uttag ska då vara utanordnade av chef vilket inte har skett i dessa fall. Av de 78 uttagen har 19 uttag skett efter att licenshavaren fick sin SwedSec-licens. De 19 uttagen uppgår till totalt 27.047 kr. Licenshavaren har hos företaget erkänt vad som lagts henne till last och hon har även återbetalat det totala beloppet om 101.675 kr. Hon har avslutat sin anställning hos företaget.

Disciplinnämnden finner det av utredningen framgå att licenshavaren efter det att hon blev licenshavare har genomfört 19 otillåtna uttag på ett belopp om sammanlagt 27.047 kr. Överträdelserna torde vara straffbara och innebär under alla omständigheter att licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten. Hennes licens bör därför återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%