Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2014:14

(2014-11-06)

Bakgrund

Licenshavaren tilldelades licens den 14 oktober 2010. Hans licens är numera vilande. Han har senast varit anställd hos det anslutna företaget X.

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) har på eget initiativ inlett ett disciplinärende avseende licenshavaren med hänvisning till att han dömts för ekonomisk brottslighet. SwedSec har föreslagit att licenshavarens licens återkallas.

Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av handlingarna framgår att licenshavaren genom dom av Lunds tingsrätt har blivit dömd för medhjälp till grovt skattebrott, medhjälp till försvårande av skattekontroll samt medhjälp till trolöshet mot huvudman, till fängelse i ett år och sex månader. Hovrätten över Skåne och Blekinge har därefter i dom ändrat tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bedömt del av den åtalspunkt som avsåg medhjälp till trolöshet mot huvudman som medhjälp till grovt bedrägeri. I övrigt gäller tingsrättens domslut. Hovrättens dom har vunnit laga kraft, sedan Högsta domstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

Licenshavaren har bl.a. anfört att han är lämplig att inneha licens, att påstådda misstankar mot honom är oriktiga samt att han anser sig oskyldig. Han har vidare upplyst att han begärt resning i målet och bett disciplinnämnden att avvakta med sitt beslut.

I 10 kap. 3 § i SwedSecs regelverk föreskrivs att, om en licenshavare har begått brott eller i övrigt agerat på ett sätt som innebär att han på grund av sina personliga förhållanden inte kan anses lämplig att ha licens, disciplinnämnden får återkalla licensen. Bestämmelsen tar i första hand sikte på ekonomisk brottslighet.

Den brottslighet som licenshavaren gjort sig skyldig till har begåtts utanför tjänsten och innan han blev licenshavare. Vid den tidpunkt som det anslutna företaget gjorde sin lämplighetsprövning av licenshavaren var det inte känt att han misstänktes för dessa brott.

Brottsligheten måste anses vara så allvarlig och förtroendeskadlig att det inte är lämpligt att licenshavaren innehar licens.

Licenshavaren har som nyss nämndes begärt att disciplinnämnden skall avvakta med sitt beslut, eftersom han begärt resning. Han har ingett visst underlag för vad han avser att åberopa i resningsärendet.

Disciplinnämnden anser sig inte kunna bedöma förutsättningarna för att licenshavaren erhåller resning. Skulle så bli fallet anser sig nämnden emellertid, på samma sätt som gäller för en förvaltningsmyndighet, kunna ompröva sitt beslut. Något skäl att avvakta med beslutet finns därför inte.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%