Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2014:15

(2014-11-10)

Bakgrund

Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella händelserna, anställd som rådgivare hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens. Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren har gjort sig skyldig till en regelöverträdelse inom företaget och att han av allmän domstol dömts för grov kvinnofridskränkning.

I ärendet har den 7 november 2014 muntlig förhandling ägt rum, varvid SwedSec företrätts av chefen för regelefterlevnad Mirre Laurell samt licenshavaren varit närvarande personligen tillsammans med sitt ombud advokaten Helena Kalliomäki.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavarens licens återkallas.

Överväganden

I ärendet är klarlagt att licenshavaren i slutet av september 2013 tagit emot mynt av en kund förvarade i en s.k. PET-flaska. Mynt till ett värde av 6 000 kr räknades tämligen omgående och sattes in på kundens konto i företaget medan mynt till ett värde av 3 860 kr låstes in i ett skåp, något som uppdagades när kunden i januari 2014 efterfrågade den uteblivna insättningen. Enligt licenshavaren var det mycket tidskrävande att få mynten ur PET-flaskan och att räkna dem och det var därför som han förvarade en del av mynten i ett skåp. Hans avsikt var att sätta in även det resterande beloppet, så snart han fått tid att räkna dem. Han frihetsberövades emellertid den 9 december 2013.

Disciplinnämnden fäster tilltro till licenshavarens uppgifter men konstaterar att det inte är förenligt med företagets skyldigheter enligt 6 kap. 3 a § lagen (2004:297) om bank- och finan- sieringsrörelse att under så lång tid förvara kundmedel utan kontoföring. Licenshavaren har alltså åsidosatt vad som gällt för hans verksamhet. Överträdelsen är dock inte allvarligare än att påföljden för denna skulle ha kunnat stanna vid en erinran.

Licenshavaren dömdes av Nacka tingsrätt för grov kvinnofridskränkning till fängelse ett år sex månader. Domen vann laga kraft och licenshavaren undergår för närvarande fängelsestraffet i anstalt men kommer att villkorligt friges den 9 december 2014. Brottsligheten, som inbegrep flera fall av misshandel, ofredande och olaga hot under tiden november 2010–december 2013, var riktad mot hans sambo och hade samband med licenshavarens dåvarande alkoholmissbruk.

Brottsligheten saknade anknytning till licenshavarens tjänstgöring i företaget. Emellertid gäller enligt 10 kap. 3 § i SwedSecs regelverk att disciplinnämnden får återkalla licensen, om en licenshavare har begått brott eller i övrigt agerat på ett sätt som innebär att han på grund av sina personliga förhållanden inte kan anses lämplig att ha licens. Föreskriften avser naturligtvis främst ekonomisk brottslighet (jfr 8 kap. 5 § i regelverket).

Det får anses att brottslighet som inte direkt knyter an till yrkesutövningen och inte heller är av ekonomisk art måste vara av förhållandevis allvarlig natur för att den ska ge anledning att ifrågasätta en licenshavares lämplighet.

Liknande frågor har i olika sammanhang varit föremål för bedömning i fråga om utövare av yrken som kan sägas vara jämförbara med en licenshavares verksamhet. Rörande praxis från senare tid kan nämnas att Revisorsnämnden år 2013 hade till bedömning ett fall där en revisor år 2010 hade dömts till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst för ett fall av misshandel och ett fall av ofredande. Detta ledde inte till upphävande av auktorisationen. Beträffande fastighetsmäklare finns ett fall från 2012 då Kammarrätten i Stockholm bedömde frågan om att återkalla registreringen för en mäklare som dömts till fängelse i fem månader för ofredande, sexuellt ofredande, hemfridsbrott, överträdelse av besöksförbud och våldsamt motstånd. Med hänsyn till den förtroendeställning och det ansvar som en mäklare har gentemot bl.a. sina uppdragsgivare ansåg domstolen att mäklaren inte längre uppfyllde fastighetsmäklarlagens krav på redbarhet och lämplighet. Kammarrätten fastställde därför Fastighetsmäklarnämndens beslut att återkalla registreringen. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde genom dom den 28 juni 2013 kammarrättens dom (HFD 2013 ref. 47).

Den brottslighet som licenshavaren gjort sig skyldig till är så allvarlig att han för närvarande inte kan anses lämplig att inneha licens. Denna ska därför återkallas.

Sedan prövotiden efter den villkorliga frigivningen gått till ända i december 2015 kommer licenshavaren att ha till fullo undergått den påföljd som han dömts till för brotten. Han har åberopat flera intyg från genomgångna program m.m. inom Kriminalvården. Dessa intyg är genomgående mycket positiva. Med hänsyn till den positiva förändring som sålunda framgår av den utredning som licenshavaren åberopat finner disciplinnämnden att återkallelsetiden kan tidsbegränsas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen. Återkallelsen ska gälla under ett år från dagen för detta beslut.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%