Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2014:16

(2014-12-01)

Bakgrund

Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella händelserna, anställd som rådgivare hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och är innehavare av aktiv licens.

Företaget har anmält att licenshavaren brutit mot reglerna om banksekretess samt företagets rutiner och instruktioner. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har medgett det som företaget har anfört.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I ärendet är klarlagt att licenshavaren den 17 juli 2014 via oskyddad e-post tog emot en saldoförfrågan och en begäran om att utföra en utlandsbetalning. Licenshavaren antog att e-posten kom från en för henne känd kund och svarade via e-post, varvid hon lämnade ut saldouppgifter. Hon utförde även den begärda utlandsbetalningen om ca 194.300 kr.

Vidare är det upplyst att den berörda kunden ett par dagar senare hörde av sig till företaget. Kunden sade sig inte känna igen e-postkonversationen, att hon skulle ha begärt saldouppgifter eller att en utlandsbetalning skulle genomföras. Företaget har ersatt kunden med ett belopp motsvarande den begärda utlandsbetalningen, dvs. 194.300 kr.

Företaget har förklarat att företaget upplever licenshavaren som en duktig och pålitlig medarbetare och att påföljden inom företaget har stannat vid att hon har erhållit en skriftlig varning.

Enligt företagets interna regler gäller bl.a. att anställda i företaget inte får ta emot uppdrag från kund att flytta pengar från kunds konto baserat på oskyddad e-post och inte heller får skicka kundinformation via oskyddad e-post. Disciplinnämnden konstaterar att licenshavaren överträtt dessa regler och även, låt vara oavsiktligt, kommit att åsidosätta banksekretessen. Utbetalningen har lett till skada för kunden som ersatts av företaget.

Licenshavaren bör för det inträffade meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%