Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2014:17

(2014-12-09)

Bakgrund

Licenshavaren var, vid tiden för den aktuella händelsen, anställd som aktiechef hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens. Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren har undertecknat fem kunders teckningsanmälningar med kundens namn. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren ska åläggas disciplinpåföljd.

Licenshavaren har medgivit de faktiska omständigheterna men bestritt yrkandet om disciplinpåföljd.

I ärendet har muntlig förhandling ägt rum den 4 december 2014. Licenshavaren har varit personligen närvarande tillsammans med sitt ombud advokaten Cecilia Kindgren-Bengtsson. SwedSec har företrätts av chefen för regelefterlevnad Mirre Laurell. Företaget har varit närvarande genom A, B och C. Av dessa är B verksam på företagets backoffice-avdelning.

Överväganden

Följande uppgifter är ostridiga i ärendet.

Den 28 april 2014 kl. 9.00 gick företaget ut i marknaden med en senior säkerställd obligation för X AB (publ) (X). X hade sedan tidigare en obligation ute i marknaden och befintliga obligationsinnehavare gavs i samband med teckning av den nya obligationen möjlighet att lösa in den tidigare obligationen till överpris och rulla denna för betalning av den nya obligationen. Detta medförde en vinst om ca 10.000 kr per tecknad minimipost om en miljon kr. Samma dag kl. 10.35 skickade backoffice via e-post ut en påminnelse till mäklarna med en kort summering av hanteringen av teckningsanmälan för befintliga obligationsinnehavare vilka önskade rulla sitt innehav. Av informationen framgick bl.a. att investerare som önskade rulla sina befintliga obligationer måste ange det antal obligationer som de ville rulla, depånummer/förvaltare och bankkontouppgifter samt skriva under teckningsanmälan. Denna skulle sedan skickas till backoffice via fax, e-post eller post, eftersom backoffice ansåg sig behöva teckningsanmälan i fysisk form som en fullmakt för att kunna hämta den befintliga obligationen.

I prospektet och på teckningssedeln angavs att transaktionen skulle stängas den 30 april kl. 17.00. Emissionen kom emellertid att övertecknas kraftigt, och på grund av det stora intresset skickade företaget den 29 april kl. 12.00 ut ett meddelande om att transaktionen skulle stängas redan kl. 13.30 samma dag.

Den 29 april kl. 12.55 lämnade licenshavaren till backoffice teckningssedlar från sex av hans depåkunder som önskade rulla sina befintliga X-obligationer. Det har senare visat sig att det endast var en av licenshavarens sex kunder som faktiskt hade lämnat in en egenhändigt undertecknad teckningssedel. Övriga teckningssedlar, som företaget numera har ingett till SwedSec, är undertecknade av licenshavaren med signaturer som utger sig för att vara kundernas egna.

Med anledning av det inträffade överenskom företaget med licenshavaren om att han skulle lämna sin anställning.

Licenshavaren har anfört:

Något meddelande om möjligheten att föra över sina innehav från den gamla X-obligationen till den nya gick inte ut till företagets depåkunder, vilket licenshavaren påpekade för corporate finance-avdelningen. Det svar han fick var att avdelningen inte hade tänkt på att informera kunderna. Licenshavaren ansåg att detta var anmärkningsvärt, eftersom företaget sålt den gamla obligationen till sina depåkunder och befintliga obligationsägare, såsom han uppfattat saken, hade förtur till den nya obligationen. Licenshavaren tog den 28 och 29 april 2014 själv kontakt med de kunder till honom själv som var befintliga obligationsinnehavare. Han upplyste dem om möjligheten att föra över sina innehav till den nya obligationen. Samtliga hans fem kunder önskade detta. Han känner dessa kunder väl och har haft ett långt och förtroendefullt samarbete med dem. Hans samtal med de fem kunderna spelades in enligt gängse rutiner. Av den inspelade kommunikationen framgår att samtliga kunder bekräftat att de accepterat erbjudandet avseende överflyttning av innehavet i den gamla X-obligationen. Av deras dokumenterade samtycken framgår klart och tydligt att han hade i uppdrag att vidta de åtgärder som behövdes för att föra över kundernas innehav till den nya obligationen. Fyra av kunderna hade dessutom sedan tidigare ingått depå-/kontoavtal med företaget enligt vilket företaget hade fullmakt att bl.a. teckna transport av aktier, obligationer och andra värdepapper och att företräda kunderna vid förvärv/avyttring.

Innan boken stängde den 29 april hade han talat med de fem kunderna och samtliga hade under inspelade samtal lämnat sitt samtycke till att han vidtog de åtgärder som behövdes för att föra över deras innehav i den gamla X-obligationen. Det här sättet att dokumentera hade varit normal rutin och accepterats som teckning i samband med de flesta av företagets tidigare kapitalanskaffningar. Denna rutin ändrades emellertid beträffande X-transaktionen och i stället krävde corporate finance-avdelningen att befintliga obligationsinnehavare dock inte nya skulle underteckna teckningssedlarna. Ändringen hade enligt licenshavarens mening inte kommunicerats på korrekt sätt, vare sig med företagets personal eller med dess kunder. För honom innebar det att han fick kännedom om ändringen i ett mycket sent skede. Han ifrågasatte ändringen av rutinen och kontaktade corporate finance-avdelningen den 29 april kl. 12.30, men avdelningen hänvisade honom endast till B på backoffice. B uppgav att backoffice behövde teckningssedlarna i fysisk form som en fullmakt för att kunna hämta den befintliga obligationen till företaget. Eftersom depåkundernas obligationer redan fanns hos företaget menade licenshavaren att teckningssedlarna inte behövdes när det gällde företagets depåkunder, utan att det räckte med ett dokumenterat godkännande. Mot den bakgrunden och med beaktande av att kunderna även undertecknat depå-/kontoavtal, undertecknade han själv de fem teckningsanmälningarna och lade till texten ”Ok enligt samtal med kund” och lämnade in teckningsanmälningarna till backoffice kl. 12.55 samma dag. Samtidigt skickade han en epost till transaktionsansvariga på corporate finanance-avdelningen. I e-postmeddelandet angav han avslutningsvis ”OBS! Alla kunderna ovan har fyllt i och lämnat korrekta teckningssedlar till backoffice”. Teckningssedlarna underkändes emellertid av B som menade att kunderna själva skulle skriva under dessa för att komma med i boken.

Sedan B underkänt de icke undertecknade teckningssedlarna hade licenshavaren endast 25 minuter på sig att inhämta kundernas namnteckningar fram till dess transaktionerna skulle stängas. Han insåg självfallet att detta var en omöjlighet och för att kunderna inte skulle lida ekonomisk skada fyllde han i nya teckningssedlar och undertecknade dessa med kundernas namn. Om ingen åtgärd omgående vidtogs, skulle kunderna gå miste om en vinst på 10.000 kr per tecknad miljon. Om teckningsanmälningarna däremot undertecknades, kunde de ta del av det förmånliga erbjudandet att föra över innehavet till den nya obligationen. För honom rådde det aldrig någon tvekan om vad som låg i kundernas intresse och syftet med att underteckna teckningsanmälningarna med kundernas namn var just att ta tillvara deras intressen på bästa möjliga sätt. Transaktionen skedde således helt i enlighet med kundernas uttryckliga och dokumenterade önskemål samt med stöd av den fullmakt som innefattas i det depå-/kontoavtal som kunderna och företaget ingått. Kunderna har även i efterhand skriftligen på teckningsanmälningarna bekräftat desamma samt intygat att samtycke förelegat från deras sida.

Licenshavaren har inte lämnat några felaktiga uppgifter eller vilselett backoffice, som naturligtvis omedelbart förstod att kunderna inte kunde ha hunnit underteckna teckningssedlarna själva. Han anser inte att han gjort sig skyldig till något brott mot SwedSecs regelverk. Han har i den uppkomna situationen agerat i syfte att tillvarata kundernas intressen och helt i enlighet med kundernas uttryckliga önskemål. Det enligt hans mening felaktigt uppställda kravet på undertecknande av teckningssedlarna, i kombination med den knappa tid som han hade till sitt förfogande, gjorde att han agerade som han gjorde – enkom i syfte att skydda kunderna. Han har uppfattat att han haft de fem kundernas samtycke till att teckna deras namn på teckningsanmälningarna, ett förhållande som också visat sig vara korrekt då kunderna också kort därefter lämnat sitt skriftliga samtycke till transaktionerna på respektive teckningsanmälan. Det är vidare i ärendet ostridigt att licenshavarens agerande varken inneburit skada för företaget eller någon personlig vinning för honom. De enda personer som gynnats av åtgärden är kunderna som tack vare att teckningsanmälningarna kom in i tid gjort en vinst på ca 10.000 kr vardera. Kunderna har inte heller löpt någon ekonomisk risk med anledning av transaktionen.

Den 29 april 2014 var dagen före Valborgsmässoafton och många av företagets medarbetare var frånvarande. Personalen på compliancefunktionen, liksom licenshavarens chef, var inte anträffbara när licenshavaren felaktigt nekades inlämning av teckningssedlarna med hans eget namn och texten ”OK enligt samtal med kund”. Vid första möjliga tillfälle efter den inträffade händelsen, den 2 maj 2014, kontaktade han företagets verkställande direktör för ett personligt möte. På mötet förklarade han att företagets rutiner i samband med kapitalanskaffningar var bristfälliga och att han i X-transaktionen varit tvungen att agera formellt felaktigt för att tillgodose sina kunders begäran om att föra över sina innehav till den nya obligationen. Han har således inte på något sätt försökt att undanhålla sitt agerande för företagets ledning.

Sammantaget gör han gällande att omständigheterna bör ses som förmildrande. Han vidhåller sin inställning och menar att han med hänsyn till de särskilda omständigheterna inte kan anses ha överträtt SwedSecs regelverk.

Vid förhandlingen har företrädarna för företaget i huvudsak bekräftat licenshavarens uppgifter men på ett par punkter skiljer sig uppgifterna något. Dessa saknar emellertid betydelse för disciplinnämndens bedömning, som utgår från att hans uppgifter återspeglar hans egen uppfattning av situationen.

Disciplinnämnden får för egen del anföra följande.

Nämnden har i flera tidigare beslut framhållit att det inte får förekomma i den licensierade verksamheten att en licenshavare tecknar kundens namn på ett sätt som ger intrycket av att kunden själv verkställt namnteckningen. Nämnden vidhåller denna uppfattning.

Licenshavaren har en långvarig och väl vitsordad erfarenhet från tjänstgöring i ledande befattningar. Det finns ingen anledning att betvivla att han i den uppkomna situationen uppfattade sig utan egen förskyllan ha hamnat i ett nödläge där det inte fanns någon praktisk möjlighet för honom att tillvarata kundernas intressen utan att verkställa namnteckningarna på sätt som skett.

Disciplinnämnden anser inte att licenshavaren kan undgå påföljd för det inträffade men finner mot bakgrund av de mycket speciella omständigheterna att denna kan stanna vid en erinran.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%