Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2014:18

(2014-12-22)

Bakgrund

Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella händelserna, anställd som placeringsrådgivare hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens. Han har numera aktiv licens hos ett annat anslutet företag.

Företaget har den 11 februari 2014 anmält att licenshavaren under 2011 har marknadsfört och vidareförmedlat material till kunder om att placera aktier i två – av företaget ej analyserade – onoterade bolag samt att han privat erhållit ersättning för förmedlingen från bolagen i fråga.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren ska åläggas disciplinpåföljd för att han har erhållit ersättning för att ha förmedlat de aktuella aktierna. Företagets anmälan i övrigt har SwedSec beslutat att lämna utan åtgärd. SwedSec har föreslagit att licensen återkallas men har förklarat sig inte ha någon invändning mot att återkallelsen görs tidsbegränsad.

I ärendet har muntlig förhandling ägt rum den 4 december 2014, varvid licenshavaren varit personligen närvarande tillsammans med sitt ombud förbundsjuristen Henrik Cronier samt SwedSec företrätts av chefen för regelefterlevnad Mirre Laurell.

Överväganden

Av utredningen framgår att licenshavaren under våren 2011 genom en kund fått information om att det pågick en nyemission i ett nystartat onoterat bolag och att han vidarebefordrat presentationsmaterial om bolaget och nyemissionen till ett antal kunder. Han följde sedan upp utskicket med telefonsamtal där han beskrev sin positiva inställning till bolaget och rekommenderade kunden att delta i emissionen. Licenshavaren upplyste kunderna om att placeringen i onoterade aktier innebar en hög risk. Han har beskrivit för kunderna hur de skulle gå tillväga för att delta i nyemissionen och sett till att administrationen fungerat mellan kunden och bolaget. I två fall har han lämnat instruktion till kontoförande kontor att utföra kundens betalning av aktierna. Fyra kunder har i juli 2011 tecknat sig för ett antal aktieposter. I december 2011 var en av huvudägarna i bolaget i behov av att sälja aktier. Två av licenshavarens kunder förvärvade då var sin post aktier i bolaget. Totalt har kunder genom licenshavarens försorg gjort investeringar i bolaget på sammanlagt ett större belopp uppskattat till ca 1 miljon kr.

I december 2011 har licenshavaren härefter biträtt ett annat onoterat bolag med att presentera en nyemission. En av hans kunder har tackat ja till erbjudandet.

Det är också klarlagt att licenshavaren har mottagit ersättning från de båda onoterade bolagen och huvudägaren för sin hjälp med dessa affärer. Ersättningen har enligt licenshavaren sammanlagt uppgått till ca 25.000 kr och åtminstone till huvudsaklig del utgått i form av aktier.

Licenshavaren har uppgett att han vidtog de aktuella åtgärderna vid sidan av sin anställning i företaget. Han hade inte eftersträvat någon personlig ersättning och detta har inte på minsta vis drivit de aktuella affärerna. Han har numera återlämnat det han mottagit som kompensation för de aktuella affärerna. Det onoterade bolaget ville på något sätt tacka för den service som han bistått med och satte upp honom som ägare i samband med denna händelse, något han inte förnekar. Han blev inskriven i aktieboken av bolagets styrelse långt i efterhand och detta skedde utan någon närmare diskussion. Bolaget berörde frågan endast på telefon och han var då inte riktigt medveten om det var på allvar eller ej. Han fick inte heller något aktiebrev m.m. och i detta avseende borde han ha varit mer uppmärksam. Hade han fått aktiebrev är det troligt att han lämnat det till sin chef för råd. Efter det inträffade valde han att avsluta sin anställning hos företaget.

Enligt en transumerad utskrift av ett av de aktuella telefonsamtalen vill det synas som om licenshavaren själv fört på tal att han ansåg sig berättigad till en riskpremie och förhandlat med det första av de onoterade bolagen angående storleken av denna. Styrelseordföranden i bolaget har emellertid i ett intyg uppgett att bolaget inte uppfattat licenshavaren som drivande i frågan om ersättning. Han har enligt denne överhuvudtaget aldrig krävt en ersättning även om det förekommit ett samtal där frågan berörts. Bolaget gjorde en allokering för ersättning som med största sannolikhet skedde för att reservera för en eventuell ersättning enligt dess generella policy, vilken innebär att en ”finders fee” efter skriftlig överenskommelse ska utgå till dem som introducerar investerare till bolaget.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Om en placeringsrådgivare i värdepappersinstitut tar emot ersättning under bordet från ett bolag för att ge råd om och förmedla investeringar i bolaget på värdepappersinstitutets vägnar är det fråga om en allvarlig regelöverträdelse. Ett sådant agerande innebär eller ligger i vart fall mycket nära mutbrott, som utgör en straffbar handling. Det står också i strid med den förpliktelse att hålla en hög etisk standard som följer av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut och företagets etiska riktlinjer. Av ”Reglemente för anställda i X-koncernen” följer uttryckligen att det är förbjudet att ta emot personlig ersättning för tjänsten från kunder eller presumtiva kunder eller leverantörer.

Som nyss nämndes har emellertid licenshavaren gjort gällande att han ansett sig vidta de aktuella åtgärderna vid sidan av sin anställning i företaget. Denna uppgift kan inte avvisas eftersom den vinner stöd av en i ärendet åberopad utskrift av telefonsamtal mellan honom och en representant för det första av de onoterade bolagen. Det måste emellertid starkt betvivlas att kunderna uppfattat licenshavaren på annat sätt än som placeringsrådgivare i företaget. Av handlingarna framgår sålunda att det inträffade uppdagats med anledning av att företaget i september 2013 fick frågor avseende ett av de onoterade bolagen från en kund som uppgav att placeringen gjorts via licenshavaren. Företaget har vidare upplyst att de samtal där affärerna diskuterats ägt rum från företagets telefon, med företagets kunder på arbetstid, inflätade i samtal där licenshavaren gett andra råd och diskuterat andra placeringar med utgångspunkt i sin roll som anställd i företaget. Under alla omständigheter är det synnerligen olämpligt om en i värdepappersinstitut anställd placeringsrådgivare skulle ägna sig åt privat investeringsrådgivning under sådana förhållanden som här är aktuella.

Licenshavarens upprepade överträdelser är så allvarliga att disciplinnämnden, även med beaktande av att förhållandevis lång tid har förflutit efter överträdelserna, anser att återkallelse av licensen är ofrånkomlig. Återkallelsen bör dock kunna göras tidsbegränsad.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen för tiden den 1 februari – 30 april 2015.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%