Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2015:13

(2015-06-30)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som privatrådgivare hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och är innehavare av aktiv licens. Licenshavaren anställdes i företaget 1999 och har under sin tid i företaget arbetat i olika roller bl.a. på kontor som kundtjänstchef och även en kortare tid som kontorschef.

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets interna regler både vid tillhandahållande av investeringsrådgivning och vid handläggning av bolån.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren meddelas varning.

Licenshavaren har yttrat sig i ärendet.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Företaget har i huvudsak anfört följande:

I rollen som privatrådgivare har licenshavaren bl.a. lämnat investeringsrådgivning till kunder och handlagt bolåneärenden. I samband med en intern kontroll i slutet av 2013 och under 2014 av den investeringsrådgivning som utförts av licenshavaren, har brister avseende dokumentation av investeringsrådgivningen konstaterats. Kontrollen har omfattat ett tiotal fall av investeringsrådgivning. Bristerna som har noterats är följande: i vissa fall har information om kundens ekonomiska situation saknats eller inte uppdaterats, i vissa fall har de s.k. riskfrågorna inte varit besvarade, i vissa fall har information om kundens kunskap om och erfarenhet av finansiella instrument saknats och i ett flertal fall har dokumentation av själva rådet, syftet med rådet och om detta varit lämpligt för kunden varit ofullständig och otydlig. Vidare har även konstaterats ett flertal fall där investeringsrådgivning har skett men där dokumentation helt saknats. Licenshavarens chef har med anledning av iakttagna brister under aktuell tidsperiod, hösten 2013 och 2014, haft en pågående dialog med licenshavaren om vikten av dokumentation vid investeringsrådgivning och erbjudit licenshavaren omfattande stöd och hjälp för att komma till rätta med bristerna. Vid kontroll 2014 har också en förbättring av dokumentationen skett under en period, men därefter har licenshavarens chef konstaterat att kvalitén återigen försämrats till en icke godtagbar nivå. Licenshavaren har således brutit mot externa och interna regler avseende investeringsrådgivning.

Under sommaren och början av hösten 2014 upptäcktes ett flertal låneärenden, som licenshavaren handlagt felaktigt och i strid med företagets interna regler avseende handläggning av krediter. I ett fall har licenshavaren handlagt en bolåneansökan avseende lån till ett sammanlagt belopp om 2.500.000 kr. Efter beslut om beviljat bottenlån på ett belopp om 2.000.000 kr har licenshavaren låtit upprätta skuldebrev avseende ett bottenlån på beloppet 2.500.000 kr. Vidare lades det aktuella lånet upp amorteringsfritt trots att beslut om detta inte fattats i enlighet med företagets interna regler gällande amorteringsfrihet. Licenshavaren har genom sitt agerande inte lagt upp och strukturerat krediten i enlighet med fattat kreditbeslut. Härutöver har licenshavaren i samband med handläggningen av ett kreditärende inte löst ett befintligt lån i en annan bank enligt överenskommelse med kund, vilket ledde till att kunden ålades att betala räntekompensation till den andra banken. Företaget har ersatt denna kund. Den 9 september 2014 fråntogs licenshavaren, bl.a. på grund av de felaktigt handlagda kreditärendena, sin behörighet att fatta kreditbeslut. Hon informerades tydligt om detta beslut. Trots avsaknad av kreditbehörighet fattade licenshavaren, enligt företagets noteringar, därefter ytterligare tre kreditbeslut avseende bolån. Licenshavaren har erbjudits hjälp och stöd avseende kredithantering.

Licenshavaren har medgett att hon brutit mot företagets regler i vissa avseenden men gjort gällande att det finns förklaringar som innebär att regelöverträdelserna inte ska påverka hennes ställning när det gäller licensen. Licenshavaren har själv och genom sitt ombud, förbundsjuristen Henrik Cronier, i huvudsak anfört följande: Hon kom till det aktuella kontoret i september 2013 och fick då rollen som privatrådgivare. Hon hade varit borta från detta arbete under en period av ca sex år. När hon började på kontoret kände hon sig utfryst och ifrågasatt redan första anställningsdagen. Hon har vid upprepade tillfällen bett om hjälp men man hänvisade då till att det var fråga om ärenden som hon borde kunna. Till slut slutade hon att be om hjälp, vilket med facit i hand var dumt. Hon handlade utifrån dessa förutsättningar så gott hon kunde vid handläggningen av rådgivningsärenden och med hänsyn härtill uppstod det vissa brister i dokumentationen i några rådgivningsärenden. Det är riktigt att det fördes en dialog mellan licenshavaren och hennes chef med anledning av den bristande dokumentationen. Det är också riktigt att hon fått visst stöd för att komma till rätta med bristerna. Som företaget konstaterat ledde detta till en period av förbättring av ärendena. Hon kan inte själv se att kvalitén därefter sjunkit till en icke godtagbar nivå. Hon har uppfattat att det stöd som hon erhållit har varit bra i den mån det förekommit, men att det hade varit önskvärt med mer omfattande stödåtgärder. Vidare hade det varit önskvärt med en större förståelse från företagets sida, om att hon hade varit frånvarande från arbetsuppgifterna under en förhållandevis lång period.

Vad gäller handläggningen av de refererade bolånen delar licenshavaren företagets bedömning att de inte handlagts på ett i alla delar korrekt sätt. Förklaringen är att det under denna tidsperiod var en stressig situation på arbetsplatsen och att hon var sjuk i olika omgångar under hösten. I kombination med bristfälligt stöd från kollegor och ledning är det förklaringen till att handläggningen inte blev helt korrekt. Att licenshavaren, såsom företaget uppgett, var fråntagen behörigheten att fatta kreditbeslut och ändå därefter arbetat med krediter stämmer inte. Enligt hennes egen uppfattning har hon träffat kunder, tagit in relevanta uppgifter men inte fattat några kreditbeslut. Däremot har hon av misstag godkänt en kredit som hon inte hade rätt att göra.

De brister i hanteringen av vissa ärenden som förekommit har sin grund i bristande stöd från arbetsgivaren samt i att licenshavaren periodvis varit sjuk och mått dåligt på grund av mobbning. Mot bakgrund av att bristerna är av mindre allvarlig karaktär och att det finns godtagbara förklaringar till varför de inträffat så saknas det skäl att meddela henne någon disciplinpåföljd. Hon har erbjudits och accepterat en omplacering till ett annat kontor och där fungerar det utan några brister alls.

Licenshavaren har erkänt en del av de åberopade felen. På grundval av hennes erkännande och företagets uppgifter finner disciplinnämnden klarlagt att hon har gjort sig skyldig till upprepade och delvis allvarliga överträdelser av företagets regler, vilka står i överensstämmelse med gällande lagstiftning på området. Liksom SwedSec anser nämnden dock att en återkallelse av licensen skulle vara alltför ingripande. Licenshavaren bör i stället meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%