Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2015:14

(2015-10-02)

Bakgrund

Licenshavaren var, vid tiden för den aktuella händelsen, anställd som Equity Trader hos ett anslutet företag hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens.

Företaget har anmält att licenshavaren har accepterat ett erbjudande från en engelsk trader om fem biljetter till en särskild fotbollsmatch i London.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd och föreslagit att hans licens återkallas.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Licenshavaren har bestritt att hans avsikt varit att erhålla biljetter på motpartens bekostnad men förklarat att han är självkritisk till sitt sätt att kommunicera med motparten.

Företaget har åberopat korrespondens som förekommit mellan licenshavaren och den engelske tradern. Enligt disciplinnämndens mening är det svårt att ge denna någon annan tolkning än att licenshavaren accepterat ett erbjudande om att privat ta emot fem fotbollsbiljetter avsedda att användas av honom själv och av hans familj och att han i ett meddelande till motparten angett att han utgår från att åtminstone större delen av kostnaden för biljetterna skulle betalas av motpartens arbetsgivare. Som företaget och SwedSec har anfört ger korrespondensen vidare vid handen att licenshavaren varit pådrivande för att få biljetterna samt att han uttalat att ett tillhandahållande av biljetterna skulle vara bra för affärerna framöver.

Av 8 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden framgår bl.a. att ett värdepappersinstitut ska handla på ett sådant sätt så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls. I företagets interna regler anges bl.a. att varje medarbetare ska avböja varje form av gåva, förmån och inbjudan som inte sker öppet och/eller kan anses utgöra ett godkänt och ordinärt inslag i företagets affärsverksamhet. Genom vad som framkommit genom utredningen finner disciplinnämnden visat att licenshavaren åsidosatt företagets riktlinjer på ett sätt som får anses allvarligt, eftersom hans förfarande gränsar till vad som skulle vara straffbart som mutbrott.

Disciplinnämnden finner det ofrånkomligt att licenshavarens licens återkallas. Nämnden beaktar emellertid att det såvitt framkommit inte tidigare riktats någon anmärkning mot licenshavarens tjänsteutövning. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt finns det skäl att göra återkallelsen tillfällig.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen för tiden t.o.m. mars 2016.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%