Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2015:15

(2015-10-09)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som mäklare och rådgivare inom aktiehandelsenheten hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Han är innehavare av aktiv licens.

Företaget har anmält att licenshavaren vid upprepade tillfällen diskretionärt hanterat transaktioner för en kunds räkning, trots att han endast fick genomföra affärer på kunders uppdrag.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har vitsordat de faktiska omständigheter som ligger till grund för företagets anmälan.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Aktiehandelsenheten hos företaget tar bl.a. emot kunders order avseende aktier, optioner och andra derivat. Aktiehandelsenheten utför inga diskretionära tjänster utan genomför endast order efter affärsuppdrag lämnade av kunder samt lämnar investeringsrådgivning till de kunder som har tecknat sig för aktiehandelstjänst.

I ärendet får anses vara klarlagt att licenshavaren för en kunds räkning har genomfört ett mycket stort antal affärer i indexoptioner under tidsperioden augusti 2014 till maj 2015. Dessa affärer har omfattat köp, försäljningar och utfärdande av optioner och har till betydande del – enligt licenshavarens uppgift till företaget periodvis till omkring 50 procent – skett diskretionärt. Vidare är klarlagt att detta skett på uttrycklig begäran av kunden, som var bosatt i en annan världsdel. Det saknas anledning att ifrågasätta licenshavarens uppgift att kunden i efterhand informerats om affärerna och varit nöjd med den service som han erhållit.

Det ingick inte i aktiehandelsenhetens uppgifter att utföra diskretionär förvaltning, något som licenshavaren måste ha varit medveten om. Sådan förvaltning ska i enlighet med 13 kap. 5 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse föregås av ett skriftligt avtal där parternas rättigheter och skyldigheter anges. Om diskretionär förvaltning sker utan att detta har iakttagits innebär detta inte endast en regelöverträdelse utan dessutom att företaget utsätts för risken att kunden i efterhand bestrider att förvaltningen fick ske diskretionärt, vilket erfarenhetsmässigt kan föranleda betalningsskyldighet för företaget.

Även med beaktande av att licenshavaren endast synes ha avsett att lämna kunden önskad service står det klart att han har åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. För det inträffade bör licenshavaren meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%