Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2015:16

(2015-10-12)

Bakgrund

Licenshavaren var tidigare anställd som verkställande direktör hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Han har vilande licens.

Företaget har anmält att licenshavaren under sin anställning som verkställande direktör åsidosatt gällande regler. SwedSec har genom sitt disciplinutskott prövat företagets anmälan och därvid avstått från att föra vidare delar av vad företaget anmält men begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd för den överträdelse som närmare beskrivs i det följande.

Licenshavaren har genom sitt ombud advokaten Mats Borgström yttrat sig i ärendet och får därvid anses ha bestritt att det finns skäl att ålägga honom disciplinpåföljd.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Företaget hade under 2014 uppdraget att ombesörja en börsnotering av bolaget X AB. En nära släkting till licenshavaren var ordförande i Xs styrelse och tillhörde också huvudägarna i det bolaget. Vad SwedSec lägger licenshavaren till last är att han inte informerade företagets styrelse om nämnda förhållande.

Regler om identifiering och hantering av intressekonflikter finns i 8 kap. 21 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och i 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse. Enligt företagets policy för hantering av intressekonflikter och incitament ska en anställd vid uppkommen eller befarad intressekonflikt informera närmaste chef samt bolagets compliance officer.

Av utredningen framgår att licenshavaren lämnade information om den uppkomna intressekonflikten till företagets corporate finance-enhet, till företagets engagemangskommitté, till dess compliance officer och till minst en styrelseledamot samt att även åtminstone vice verkställande direktören, bolagets risk manager och en analytiker känt till intressekonflikten. Licenshavaren har uppgett att han avstod från att delta i engagemangskommittén, som hade till uppgift att besluta om huruvida företaget skulle åta sig uppdraget, och inte heller tog någon befattning med upprättandet av prospekt. Han har emellertid medgivit att han inte underrättade styrelsen om intressekonflikten innan styrelseledamöterna fick reda på denna genom en s.k. visselblåsaraktion.

I enlighet med företagets policy borde licenshavaren ha underrättat styrelsen eller åtminstone styrelsens ordförande om intressekonflikten. Med hänsyn till det övergripande ansvar som åvilade honom i hans egenskap av verkställande direktör borde detta ha skett oberoende av vilken befattning han tog med uppdraget. Han borde också ha underrättat mäkleriet, men den omständigheten att han inte gjorde det innebär som SwedSec har anfört inte att han brutit mot någon regel.

Genom att inte underrätta styrelsen eller styrelseordföranden har licenshavaren åsidosatt företagets regler om hantering av intressekonflikter. Liksom SwedSec anser disciplinnämnden att det med hänsyn till omständigheterna är tillräckligt att en erinran meddelas honom för detta.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%