Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2015:17

(2015-10-15)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som förvaltare hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och är innehavare av aktiv licens. Licenshavaren är förvaltare för flera av företagets fonder.

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets interna regler genom att för en fonds räkning genomföra en transaktion i en av företaget internt handelsstoppad aktie.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd och föreslagit att påföljden bestäms till erinran.

Licenshavaren har medgivit de faktiska omständigheter som företaget lagt till grund för sin anmälan.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I ärendet är klarlagt att företaget den 2 mars 2015 beslutade om ett internt handelsstopp beträffande ett noterat bolag på grund av att en anställd hos företaget hade erhållit information från bolaget. Handelsstoppet innebar att det inte var tillåtet för företaget att utföra transaktioner i aktier och andra instrument i bolaget. Berörd personal, inklusive samtliga förvaltare, informerades om handelsstoppet på sedvanligt sätt via e-post. Licenshavaren mottog och bekräftade informationen. Handelsstoppet hävdes den 5 mars 2015. Trots handelsstoppet hade emellertid licenshavaren den 4 mars 2015 genomfört en transaktion i det aktuella bolagets aktier för en fonds räkning.

Licenshavaren har medgett felet och hänvisat till att detta berott på slarv på grund av hög arbetsbelastning.

Ingenting tyder på att licenshavaren för sin del haft tillgång till konfidentiell information. Det inträffade får tillskrivas ett rent förbiseende och framstår som en engångsföreteelse.

Det har upplysts att företaget numera har infört rutiner avsedda att automatiskt förhindra att handel sker i ett handelsstoppat finansiellt instrument.

För det inträffade bör licenshavaren meddelas erinran.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%